โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(เปลี่ยนทางจาก โรงพยาบาลสุทธาเวช)

โรงพยาบาลสุทธาเวช (อังกฤษ: Suddhavej Hospital) เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super tertiary care) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นที่ตั้งและที่ดำเนินการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) โรงพยาบาลสุทธาเวช ถือเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้คณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลด้วย

โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง79/99 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ประเทศไทย
หน่วยงาน
ระบบการบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประเภทโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริการสุขภาพ
มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super tertiary care)
แผนกฉุกเฉินมี
จำนวนเตียง140 เตียง[1]
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์มี
ประวัติ
ชื่อเดิมโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
Faculty of Medicine Hospital
เปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (19 ปี)
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
15 มีนาคม พ.ศ. 2556 (11 ปี)
ลิงก์
เว็บไซต์suddhavej.ac.th

ประวัติ

แก้
 
อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.

โรงพยาบาลสุทธาเวช พัฒนามาจาก ศูนย์บริการทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 ณ ที่ทำการคณะแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และมีแผนการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 เป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกีรยติขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า "ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งเป็นชื่อในขั้นตอนของการของบประมาณ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินร่วมกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 279,538,600 บาท (สำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และการปรับปรุงตกแต่งห้องพิเศษ) และได้รับความร่วมมือจากแรงศรัทธาของชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงร่วมบริจาคเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณอาคาร ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2556 และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"[2] โดยที่ตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 ชั้น ขนาดความจุสูงสุด 230 เตียง มีพื้นที่ใช้สอย 17,430 ตารางเมตร[3] และในวันที่ 1 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ ได้ย้ายการให้บริการสุขภาพจากอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ในเมืองมาดำเนินการ ณ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกโดยมี อาจารย์นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ เป็นรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์คนแรก

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า“สุทธาเวช” หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย[4]

โรงพยาบาลสุทธาเวช มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิต และอื่นๆ โดยโรงพยาบาลได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจำ (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ต่อมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นการให้บริการห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อโรคในระดับ DNA, RNA ที่มีความรวดเร็ว และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[5]

ในปี 2563 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้ออกประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลให้กับ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีก 8โรงพยาบาล โดยระบุว่า ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563[6] อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี

หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช

แก้

คลินิกเฉพาะด้าน

แก้

คลินิกเฉพาะด้าน และ หน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช[7]

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

แก้

โรงพยาบาลสุทธาเวช ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่

 • อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ภายในประกอบด้วยคลินิกและแผนกต่างๆ พร้อมทั้งเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีทั้งหมด 112 เตียง
 • อาคารรังสีวินิจฉัย เป็นอาคารที่ใช้งานร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์ โดยเป็นอาคารสำหรับกิจการด้านรังสิวิทยาสำหรับการวินิจฉัยและการแพทย์
 • อาคารคณะแพทยศาสตร์ 1 เดิมเป็นอาคารเรียนหลักของคณะแพทย์ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นตึกจ่ายกลาง
 • อาคารสถานผลิตยา เป็นอาคารสำหรับการผลิตยาและสมุนไพร
 • อาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล เป็นอาคารสำหรับการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อโรคในระดับ DNA, RNA ที่มีความรวดเร็ว และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • ศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ เป็นศูนย์อาหารสำหรับนิสิตแพทย์ บุคลากรโรงพยาบาลและผู้ป่วย ตั้งอยู่ระหว่างอาคารคณะแพทยศาสตร์ 2 กับตัวโรงพยาบาล
 • อาคารผู้ป่วยนอก 1 เป็นอาคารสูง 6 ชั้นพร้อมทางเชื่อมไปยังอาคารโรงพยาบาล ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณราวๆ 300 ล้านบาท และสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้ประมาณ 300 เตียง

นอกจากอาคารภายในเขตของโรงพยาบาลและคณะแพทย์แล้ว โรงพยาบาลสุทธาเวช ยังมีศูนย์บริการทางการแพทย์อีก 2 แห่งได้แก่

 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ ขามเรียง ตั้งอยู่บริเวณหอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่บริเวณวัดศรีสวัสดิ์ ในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การเดินทาง

แก้
 
แผนผังมหาวิทยาลัยสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง โรงพยาบาลสุทธาเวช เลข 2

โรงพยาบาลสุทธาเวช ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์, แขวงทางหลวงจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) และหน่วยงานราชการสำคัญของจังหวัดมหาสารคาม การเดินทางมายังโรงพยาบาลสุทธาเวช สามารถเดินทางได้ ดังนี้

 • รถสองแถวสายสีเหลือง
 • รถบัสโดยสารสีชมพู (เส้นโกสุมพิสัย)
 • เดินทางโดยรถส่วนบุคคลมายังถนนนครสวรรค์

ระเบียงภาพ

แก้

ค่านิยมของโรงพยาบาล

แก้

HELPS

 • H ( Hand ) = ร่วมมือร่วมใจ
 • E ( Effectiveness ) = มุ่งผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน
 • L ( Learning & Innovation ) = เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
 • P ( Professionalism) = มืออาชีพ
 • S ( Smart Service ) = มุ่งเน้นลูกค้าบริการเป็นเลิศ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แก้

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวชนั้น ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช มีดังนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์[8]
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. อ.นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 2555 - 2558
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช[9]
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
2. ผศ.นพ. รัฐ สอนสุภาพ 2558 - 2560
3. อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 2560 - 2560
4. ศ.คลินิก.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร 2560 - 2561
5. ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร 2561 - 2564
6. นพ. บวร แสนสุโพธิ์ 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ. สถานที่และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [online]. 2564. แหล่งที่มา : http://gishealth.moph.go.th/healthmap/infoequip.php?maincode=22953 [19 มิถุนายน 2564]
 2. โรงพยาบาลสุทธาเวช. เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุทธาเวช [online]. 2564. แหล่งที่มา : https://med.msu.ac.th/suddhavej/?page_id=74#page-content [19 มิถุนายน 2564]
 3. ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ. ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [online]. 2564. แหล่งที่มา : http://gishealth.moph.go.th/healthmap/info_history.php?maincode=22953 เก็บถาวร 2021-06-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [28 สิงหาคม 2564]
 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด รพ. สุทธาเวช [online]. 2564. แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1265416933472875.1073744088.140020726012507&type=3 [28 สิงหาคม 2564]
 5. กรุงเทพธุรกิจ. เปิด 'สุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล' ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 [online]. 2564. แหล่งที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879823 [16 มิถุนายน 2564]
 6. สยามรัฐ. รพ.สุทธาเวช -มมส ผ่านการรับรองสถานพยาบาลคุณภาพ [online]. 2564. แหล่งที่มา : https://siamrath.co.th/n/175867 [16 มิถุนายน 2564]
 7. โรงพยาบาลสุทธาเวช. คลินิกเฉพาะด้านและหน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช [online]. 2564. แหล่งที่มา : http://med.msu.ac.th/suddhavej/?page_id=68#page-content เก็บถาวร 2021-07-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [22 กรกฎาคม 2564]
 8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงาน 15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หน้า 22) [online]. 2564. แหล่งที่มา : https://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/04/15Y.pdf [6 กันยายน 2564]
 9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงาน 15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หน้า 22) [online]. 2564. แหล่งที่มา : https://med.msu.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/04/15Y.pdf [6 กันยายน 2564]