โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาท มีขีดความสามารถในระดับตติยภูมิ เดิมมีชื่อว่าโรงพยาบาลชัยนาท เป็นโรงพยาบาลของรัฐขึ้นตรงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 500 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 ไร่

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
Jainad Narendra Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง199 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2498
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รับรองผ่าน HA แล้ว
ผู้อำนวยการแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ
จำนวนเตียง417 เตียง
เว็บไซต์http://www.chainathospital.org

ประวัติ แก้

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนในเขตอำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2498 เริ่มด้วยเรือนไม้ชั้นเดียวขนาด 25 เตียงเปิดบริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 สถานที่ดำเนินการระยะแรกอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ต่อมาได้มีการก่อสร้างตึกผู้ป่วย ตึกที่ทำการอื่น ๆ ตลอดจนบ้านพักเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ได้สร้างตึกอำนวยการขึ้นทางด้านทิศตะวันออก และในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ปัจจุบันโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งหมด 417 เตียง มีแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

หน่วยงานต่างๆ แก้

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ แก้

• ฝ่ายบริหารทั่วไป • งานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด • ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ • ฝ่ายการเงินและพัสดุ • ฝ่ายโภชนาการ • ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ • ฝ่ายสวัสดิการสังคม

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แก้

• พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน • ประสานการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ • งานเวชนิทัศน์

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ แก้

• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน-นิติเวช • สูติ-นรีเวชกรรม • ศัลยกรรม • กุมารเวชกรรม • วิสัญญีวิทยา • อายุรกรรม • ออร์โธปิดิกส์ • จักษุวิทยา • โสต ศอ นาสิก • จิตเวช • ทันตกรรม • กลุ่มงานเทคนิคบริการ • เวชกรรมฟื้นฟู • พยาธิวิทยากายวิภาค • พยาธิวิทยาคลินิก • รังสีวิทยา • เภสัชกรรม

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ แก้

• กลุ่มงานผู้ป่วยนอก • งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก • กลุ่มงานเวชกรรมสังคม • งานบริการสุขภาพชุมชน • กลุ่มงานสุขศึกษา • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แก้

• งานหน่วยจ่ายกลาง • การป้องกันและควบคุม • การติดเชื้อในโรงพยาบาล • งานผู้ป่วยนอก • งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน • งานห้องผ่าตัด • งานห้องผู้ป่วยหนัก • งานผู้ป่วยใน • งานวิสัญญีพยาบาล • งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้