โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในเขตภาคใต้ตอนล่าง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตการศึกษาโคกเคียน

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แผนที่
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งจังหวัดนราธิวาส, ไทย
หน่วยงาน
ประเภทโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
บริการสุขภาพ
จำนวนเตียง22 เตียง
ลิงก์
เว็บไซต์med.pnu.ac.th

ประวัติ แก้

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีมติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและคณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงให้ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งหวังให้มีเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของงานวิจัย ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 จึงได้อนุมัติให้ดำเนินการสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4-6) และนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่กำลังจะมีการจัดตั้งขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุด คือ การเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียง และยังรวมถึงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคประชาคมอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ เป็นต้น ให้ได้มากยิ่งขึ้น[1]

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ (ชื่อเดิม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ ศูนย์การแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ ) ได้ก่อตั้งขึ้น ณ เขตการศึกษาโคกเคียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งลักษณะโรงพยาบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 19,000 ตารางเมตร โดยเป็นแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งแหล่งการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามความต้องการของภาคใต้และของภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำภูมิภาคนี้และประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น[1]โดยในเบื้องต้น โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จะเริ่มเปิดให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD ; Outpatient department) เป็นเบื้องต้นในระยะแรกไปก่อน จนกว่าการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์

อ้างอิง แก้


ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้