โรคสมอง (อังกฤษ: encephalopathy) หมายถึงกลุ่มของโรคต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเสียการทำงานของสมอง ซึ่งมีสาเหตุแตกต่างกันไป อาจหมายถึงโรคหรืออาการก็ได้แล้วแต่บริบท

Encephalopathy
สาขาวิชาNeurology

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

การจำแนกโรค