โรคติดเชื้อ (การแพทย์เฉพาะทาง)

การแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นการแพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัย ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อ แพทย์เฉพาะทางด้านนี้อาจมีหน้าที่ดูแลรักษาการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

Infectious disease (infectiology)
Gram stain of bacteria: a test frequently performed in infectiology
SynonymsInfectious diseases, infectious medicine, infectious disease medicine, infectiology
Significant diseasesInfections, e.g. osteomyelitis, pneumonia, tuberculosis, HIV/AIDS, influenza, also public health issues e.g. epidemics, antimicrobial resistance, bioterrorism
Significant testsGram staining, microbiological cultures (including blood cultures), serological tests, genotyping, polymerase chain reaction (PCR), medical imaging
SpecialistInfectious disease specialist, Infectiologist
GlossaryGlossary of medicine