โมโนโทน กรุ๊ป เป็นกลุ่มดนตรีในประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลาย ประมาณ 15 คน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้