เปิดเมนูหลัก

ตำบลโมโกร

ตำบลในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก โมโกร)

ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลโมโกรตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอำเภออุ้มผางห่างจากที่ทำการอำเภออุ้มผาง ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 225 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 876.075 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลโมโกร มีทั้งหมดรวม 7 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาโด้

หมู่ที่ 2 บ้านตะเป่อพู

หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี

หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลองใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านวะเบยทะ

หมู่ที่ 6 บ้านแม่กลองน้อย

หมู่ที่ 7 บ้านแม่กระแซ-ยะแม๊ะคี


มีประชากรทั้งสิ้น 5,731 คน แยกเป็น

ชาย 2,995 คน

หญิง 2,736 คน

ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ยกเว้นประชากรในหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นชาวไทยที่อพยพมาจากทางภาคเหนือ เช่น ลำปาง ลำพูน เชียงราย และกำแพงเพชร เป็นต้น ส่วนหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 6 จะเป็นชาวไทยเชื้อสายม้ง

อาชีพของประชากรในตำบลแก้ไข

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบชาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เช่น ทำไร่ข้าวโพด ไรถั่ว ไร่พริก ไร่กะหล่ำ สวนผลไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักของราษฎร ปัจจุบันได้มีเกษตรกรบางรายได้เริ่มทดลองนำกล้ายางพารามาปลูกในพื้นที่ทำกินของตนเองบ้างแล้ว

ปัญหาต่างๆในพื้นที่แก้ไข

- ตำบลโมโกรเป็นตำบลที่มีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดในอำเภออุ้มผาง แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้ เพราะถูก พ.ร.บ.ป่าสงวน และ พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประกาศทับ จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ทั้งที่ราษฎรได้อาศัยทำกินมานานเป็นร้อยปี

- ประชากรส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องการไม่รู้หนังสือไทย ซึ่งยังมีวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมเดิม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข