โมเดลทางเศรษฐศาสตร์

โมเดลทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ โดยลักษณะที่แสดงออกนั้นอาจจะอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ กราฟหรือแผนผังก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามโมเดลที่จะได้รับการยอมรับนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการของการทดสอบความสัมพันธ์นั้นจากการสังเกต ทดลอง ด้วยข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของมนุษย์และธรรมชาติ