โมลิทวารุสคิคฮ์

โมลิทวารุสคิคฮ์ (รัสเซีย: Молитва русских, Molitva russkikh) หรือ สรรเสริญรัสเซีย เป็นเพลงชาติของจักรวรรดิรัสเซีย โดยใช้ทำนองของเพลงชาติอังกฤษ ก็อดเซฟเดอะคิง โดยประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2359 ถึง พ.ศ. 2376 แล้วเปลี่ยนมาใช้ ก็อดเซฟเดอะซาร์

Молитва русских
Molitva russkikh
โมลิทวารุสคิคฮ์
เนื้อร้องVasily Zhukovsky
รับไปใช้พ.ศ. 2359
เลิกใช้31 ธันวาคม พ.ศ. 2376

เนื้อร้องแก้ไข

เนื้อร้องอักษรซีริลลิกแก้ไข

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всѣхъ утѣшителю—
Всё ниспошли!

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
Въ силѣ спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени!

О, Провидѣніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
Къ благу стремленіе,
Въ счастьѣ смиреніе,
Въ скорби терпѣніе
Дай на земли!

ถอดเสียงเป็นอักษรโรมันแก้ไข

Bozhe, tsarya khrani!
Slavnomu dolgi dni
Day na zemli! (2X)
Gordykh smiritelyu,
Slabykh khranitelyu,
Vsyekh uteshitelyu -
Vsyë nisposhli!

Pervoderzhavnuyu
Rus' pravoslavnuyu
Bozhe, tsarya khrani!
Tsarstvo yey storoynoye!
V sile spokoynoye!
Vsë-zh nedostoynoye
Proch' otzheni!

O, Provideniye!
Blagosloveniye
Nam nisposhli!
K blagu stremlenye,
V schast'ye smireniye,
V skorbi terpeniye
Day na zemli!

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข