โมลิทวารุสคิคฮ์

โมลิทวารุสคิคฮ์ (รัสเซีย: Молитва русских, อักษรโรมัน: Molitva russkikh, สัทอักษรสากล: [mɐˈlʲitvə ˈruskʲɪx]) หรือ คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย (อังกฤษ: The Prayer of Russians) เป็นเพลงชาติของจักรวรรดิรัสเซีย โดยใช้ทำนองของเพลงชาติอังกฤษ ก็อดเซฟเดอะคิง โดยประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2359 ถึง พ.ศ. 2376 แล้วเปลี่ยนมาใช้ โบเช ซาร์ยาครานี

โมลิทวารุสคิคฮ์
Молитва русских
Molitva russkikh

เพลงชาติเดิมของรัสเซีย
เนื้อร้องวาซิลี จูคอฟสกี
ทำนองทำนองของก็อดเซฟเดอะควีน
รับไปใช้ค.ศ. 1816
เลิกใช้ค.ศ. 1833
ก่อนหน้า"ขอให้สายฟ้าแห่งชัยชนะจงฟาดลงมา!"
ถัดไป"พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!"
ตัวอย่างเสียง
คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย

เนื้อร้อง แก้

รัสเซีย อักขรวิธีก่อน ค.ศ. 1917 ทับศัพท์ แปลอังกฤษ

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
𝄆 Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю—
Всё ниспошли! 𝄇

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
𝄆 Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всѣхъ утѣшителю—
Всё ниспошли! 𝄇

Bozhe, tsarya khrani!
Slavnomu dolgi dni
Day na zemli!
𝄆 Gordykh smiritelyu,
Slabykh khranitelyu,
Vsekh uteshitelyu—
Vsyo nisposhli! 𝄇

God, save the Tsar!
To the glorious one, long days
Give on this earth!
𝄆 To the subduer of the proud,
To the keeper of the weak
To the comforter of everyone,
Grant everything! 𝄇

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
𝄆 Царство ей стройное,
В силе спокойное!
Всё ж недостойное
Прочь отжени! 𝄇

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
𝄆 Царство ей стройное,
Въ силѣ спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени! 𝄇

Pervoderzhavnuyu
Rus' pravoslavnuyu
Bozhe, khrani!
𝄆 Tsarstvo yey stroynoye!
V sile spokoynoye!
Vsyo-zh nedostoynoye
Proch' otzheni! 𝄇

The land of the first throne,
Orthodox Russia,
God, do save!
𝄆 A harmonious reign for her,
Calm in strength;
And everything unworthy
Drive away! 𝄇

ท่อนที่ไม่ค่อยใช้

Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни!
𝄆 Воинам мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям
Долгие дни! 𝄇

Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни!
𝄆 Воинамъ мстителямъ,
Чести спасителямъ,
Миротворителямъ
Долгіе дни! 𝄇

Voinstvo brannoye,
Slavoy izbrannoye,
Bozhe, khrani!
𝄆 Voinam mstiteyam,
Chesti spasitelyam,
Mirotvoritelyam
Dolgiye dni! 𝄇

The warriors' host,
Chosen by glory,
God, do save (them)!
𝄆 Avengers of war,
Saviors of honor,
Keepers of the peace
(May they be granted) long days! 𝄇

Мирных воителей
Правды блюстителей
Боже, храни!
𝄆 Жизнь их примерную
Нелицемерную,
Доблестям верную
Ты помяни! 𝄇

Мирныхъ воителей
Правды блюстителей
Боже, храни!
𝄆 Жизнь ихъ примѣрную
Нелицемѣрную,
Доблестямъ вѣрную
Ты помяни! 𝄇

Mirnykh voiteley,
Pravdy blyustiteley,
Bozhe, khrani!
𝄆 Zhizn' ikh primernuyu,
Nelitsemernuyu,
Doblestyam vernuyu,
Ty pomyani! 𝄇

(For our) warriors of peace,
The guardians of truth,
God, do save (them)!
𝄆 Their exemplary lives,
Unfeigned (lives),
(Lives) true to valour
May you remember! 𝄇

О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли!
𝄆 К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли! 𝄇

О, Провидѣніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
𝄆 Къ благу стремленіе,
Въ счастьѣ смиреніе,
Въ скорби терпѣніе
Дай на земли! 𝄇

O, Provideniye!
Blagosloveniye
Nam nisposhli!
𝄆 K blagu stremleniye,
V schast'ye smireniye,
V skorbi terpeniye
Day na zemli! 𝄇

O, Providence!
Blessing
Grant to us!
𝄆 Aspiration to good,
Humility in happiness,
Patience in sorrow
Give on this earth! 𝄇

Будь нам заступником,
Верным сопутником
Нас провожай!
𝄆 Светло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу известная,
сердцу сияй! 𝄇

Будь намъ заступникомъ,
Вѣрнымъ сопутникомъ
Насъ провожай!
𝄆 Свѣтло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу извѣстная,
сердцу сіяй! 𝄇

Bud' nam zastupnikom,
Vernym soputnikom,
Nas provozhai!
𝄆 Svetlo-prelestnaya,
Zhizn' podnebesnaya,
Serdtsu izvestnaya,
Serdtsu siyai! 𝄇

Be our protector,
Our faithful companion,
See us off!
𝄆 Bright and charming,
Life under skies,
Known to our hearts,
Shine in our hearts! 𝄇

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้