โนเมน นูดัม (Nomen Nudum) เป็นวลีศัพท์ลาติน หมายถึงชื่อเปลือย ในทางอนุกรมวิธานแล้วจะใช้บ่งชี้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์โดยปราศจากการบรรยายรูปพรรณ หรือได้รับการบรรยายรูปพรรณอย่างไม่ดีเพียงพอ หากในภายหลังมีผู้ศึกษาและบรรยายรูปพรรณได้ดีครบถ้วนให้ถือบุคคลหลังเป็นผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นั้นและให้กำกับปี ค.ศ. ของการบรรยายรูปพรรณครั้งหลังนั้นด้วย