เปิดเมนูหลัก

โจเซฟ เชมเบอร์เลน (อังกฤษ: Joseph Chamberlain) (ค.ศ. 1863-1914 หรือ พ.ศ. 2379-2457) เป็นนักการเมืองที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูปสังคม นักปฏิรูปภาษีศุลกากร และนักจักรวรรดนิยมที่วางรากฐานระบบการปกครองอาณานิคมแบบเครือจักรภพให้แก่อังกฤษ จนสามารถบริหารอาณานิคมให้เป็นปึกแผ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิงแก้ไข

  • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2537). Chamberlain, Joseph (1836-1914) : นายโจเซฟ เชมเบอร์เลน (พ.ศ. 2379-2457). ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม 2 อักษร C-D. (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน). หน้า 58-60.