โครมาโทกราฟี

(เปลี่ยนทางจาก โครโมโทกราฟี)

โครมาโทกราฟี (อังกฤษ: chromatography) เป็นวิธีการทางห้องปฏิบัติการในการแยกสารผสมและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร หลักการโดยทั่วไปคือตัวอย่างสารจะผสมกับตัวทำละลายบนตัวดูดซับ เมื่อสารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันตามความสามารถในการละลายและความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับ สารจะแยกออกจากกันและปรากฏเป็นสีต่าง ๆ บนตัวดูดซับ[1] โดยวิธีนี้จัดเป็นวิธีการแยกสารเนื้อเดียว

TLC ใช้แยกคลอโรฟิลล์ชนิดต่าง ๆ ออกจากกัน

การจำแนกสาร แก้

ความสามารถในการดูดซับ แก้

 • ดูดซับดี --> Rfน้อย
 • ดูดซับน้อย --> Rfมาก

ความสามารถในการละลายในตัวทำละลาย แก้

 • ละลายดี --> Rfมาก
 • ละลายไม่ดี --> Rfน้อย

อัตราการเคลื่อนที่ของสาร แก้

อัตราการเคลื่อนที่ของสาร หรือ Rf (Rate of Flow) มีสูตรคำนวณดังนี้

Rf = ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ ÷ ระยะทางที่ตัวทำลายเคลื่อนที่

ประเภทของโครมาโทกราฟี แก้

 • โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (Paper chromatography) มักใช้กระดาษกรองเป็นส่วนอยู่กับที่ (stationary phase)
 • โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (Thin layer chromatography) ใช้แผ่นแก้ว พลาสติกหรือโลหะทำหน้าที่เป็นส่วนค้ำจุนของส่วนอยู่กับที่ โดยส่วนอยู่กับที่มีลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ
 • โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ (Column chromatography) ส่วนอยู่กับที่จะถูกบรรจุไว้ในท่อแก้ว พลาสติกหรือโลหะ

นอกจากนี้อาจจำแนกประเภทตามชนิดของแรงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของสารกับส่วนอยู่กับที่ได้ดังนี้

 • โครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน (Partition chromatography)
 • โครมาโทกราฟีแบบดูดซับ (Adsorption chromatography)
 • โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน (Ion-exchange chromatography)
 • โครมาโทกราฟีแบบแยกตามขนาดโมเลกุล (Molecular sieve chromatography)
 • โครมาโทกราฟีแบบแยกตามความจำเพาะ (Affinity chromatography)

อ้างอิง แก้

 1. "หลักการของโครมาโทกราฟี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-04-11. สืบค้นเมื่อ 2018-04-14.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้