แอสกี หรือ รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ [1] (อังกฤษ: ASCII: American Standard Code for Information Interchange) เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

ตัวอย่างอักขระแอสกี จากรหัส 32 ถึง 126

ประวัติ

แก้

รหัสแอสกีมีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารแบบดิจิทัลต่าง ๆ พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการ X3 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมมาตรฐานอเมริกา (American Standards Association) ภายหลังกลายเป็น สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (American National Standard Institute : ANSI) ในปี ค.ศ. 1969 โดยเริ่มต้นใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งมีอักขระทั้งหมด 128 ตัว (7 บิต) โดยจะมี 33 ตัวที่ไม่แสดงผล (unprintable/control character) ซึ่งใช้สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์บางประการ เช่น การขึ้นย่อหน้าใหม่สำหรับการพิมพ์ (CR & LF - carriage return and line feed) การสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลตัวอักษร (ETX - end of text) เป็นต้น และ อีก 95 ตัวที่แสดงผลได้ (printable character) ดังที่ปรากฏตามผังอักขระ (character map) ด้านล่าง

รหัสแอสกีได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 1986 ให้มีอักขระทั้งหมด 256 ตัว (8 บิต) และเรียกใหม่ว่าแอสกีแบบขยาย อักขระที่เพิ่มมา 128 ตัวใช้สำหรับแสดงอักขระเพิ่มเติมในภาษาของแต่ละท้องถิ่นที่ใช้ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ฯลฯ โดยจะมีผังอักขระที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาษาซึ่งเรียกว่า โคดเพจ (codepage) โดยอักขระ 128 ตัวแรกส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนกันแทบทุกโคดเพจ มีส่วนน้อยที่เปลี่ยนแค่บางอักขระ

ผังอักขระแอสกีที่ไม่แสดงผล

แก้

อักขระที่ไม่แสดงผลเหล่านี้ถูกใช้เป็นรหัสควบคุมการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ หรือใช้เป็นตัวแบ่งข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลบางชนิด (เช่นเทป) อักขระตัวแทนที่ปรากฏในตารางเป็นเพียงการแสดงว่า ณ ตำแหน่งนั้นมีรหัสดังกล่าวอยู่ ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่จะนำมาแสดงผลเป็นหลัก[2]

ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ ความหมาย
0000 0000 0 00 (ว่าง) NUL - null character
0000 0001 1 01 SOH - start of heading
0000 0010 2 02 STX - start of text
0000 0011 3 03 ETX - end of text
0000 0100 4 04 EOT - end of transmission
0000 0101 5 05 ENQ - enquiry
0000 0110 6 06 ACK - acknowledge
0000 0111 7 07 BEL - bell
0000 1000 8 08 BS - backspace
0000 1001 9 09 HT - horizontal tabulation
0000 1010 10 0A LF - line feed
0000 1011 11 0B VT - vertical tabulation
0000 1100 12 0C FF - form feed
0000 1101 13 0D CR - carriage return
0000 1110 14 0E SO - shift out
0000 1111 15 0F SI - shift in
ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ ความหมาย
0001 0000 16 10 DLE - data link escape
0001 0001 17 11 DC1 - device control one
0001 0010 18 12 DC2 - device control two
0001 0011 19 13 DC3 - device control three
0001 0100 20 14 DC4 - device control four
0001 0101 21 15 § NAK - negative acknowledge
0001 0110 22 16 SYN - synchronous idle
0001 0111 23 17 ETB - end of transmission block
0001 1000 24 18 CAN - cancel
0001 1001 25 19 EM - end of medium
0001 1010 26 1A SUB - substitute
0001 1011 27 1B ESC - escape
0001 1100 28 1C FS - file separator
0001 1101 29 1D GS - group separator
0001 1110 30 1E RS - record separator
0001 1111 31 1F US - unit separator
0111 1111 127 7F DEL - delete

ผังอักขระแอสกีที่แสดงผล

แก้
ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ
0010 0000 32 20 (ช่องว่าง)
0010 0001 33 21 !
0010 0010 34 22 "
0010 0011 35 23 #
0010 0100 36 24 $
0010 0101 37 25 %
0010 0110 38 26 &
0010 0111 39 27 '
0010 1000 40 28 (
0010 1001 41 29 )
0010 1010 42 2A *
0010 1011 43 2B +
0010 1100 44 2C ,
0010 1101 45 2D -
0010 1110 46 2E .
0010 1111 47 2F /
0011 0000 48 30 0
0011 0001 49 31 1
0011 0010 50 32 2
0011 0011 51 33 3
0011 0100 52 34 4
0011 0101 53 35 5
0011 0110 54 36 6
0011 0111 55 37 7
0011 1000 56 38 8
0011 1001 57 39 9
0011 1010 58 3A :
0011 1011 59 3B ;
0011 1100 60 3C <
0011 1101 61 3D =
0011 1110 62 3E >
0011 1111 63 3F ?
 
ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ
0100 0000 64 40 @
0100 0001 65 41 A
0100 0010 66 42 B
0100 0011 67 43 C
0100 0100 68 44 D
0100 0101 69 45 E
0100 0110 70 46 F
0100 0111 71 47 G
0100 1000 72 48 H
0100 1001 73 49 I
0100 1010 74 4A J
0100 1011 75 4B K
0100 1100 76 4C L
0100 1101 77 4D M
0100 1110 78 4E N
0100 1111 79 4F O
0101 0000 80 50 P
0101 0001 81 51 Q
0101 0010 82 52 R
0101 0011 83 53 S
0101 0100 84 54 T
0101 0101 85 55 U
0101 0110 86 56 V
0101 0111 87 57 W
0101 1000 88 58 X
0101 1001 89 59 Y
0101 1010 90 5A Z
0101 1011 91 5B [
0101 1100 92 5C \
0101 1101 93 5D ]
0101 1110 94 5E ^
0101 1111 95 5F _
 
ฐานสอง ฐาน
สิบ
ฐาน
สิบหก
อักขระ
0110 0000 96 60 `
0110 0001 97 61 a
0110 0010 98 62 b
0110 0011 99 63 c
0110 0100 100 64 d
0110 0101 101 65 e
0110 0110 102 66 f
0110 0111 103 67 g
0110 1000 104 68 h
0110 1001 105 69 i
0110 1010 106 6A j
0110 1011 107 6B k
0110 1100 108 6C l
0110 1101 109 6D m
0110 1110 110 6E n
0110 1111 111 6F o
0111 0000 112 70 p
0111 0001 113 71 q
0111 0010 114 72 r
0111 0011 115 73 s
0111 0100 116 74 t
0111 0101 117 75 u
0111 0110 118 76 v
0111 0111 119 77 w
0111 1000 120 78 x
0111 1001 121 79 y
0111 1010 122 7A z
0111 1011 123 7B {
0111 1100 124 7C |
0111 1101 125 7D }
0111 1110 126 7E ~

ดูเพิ่ม

แก้

ผังรวม

แก้
ASCII (1977/1986)
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
0_
0
NUL
 
SOH
 
STX
 
ETX
 
EOT
 
ENQ
 
ACK
 
BEL
 
BS
 
HT
 
LF
 
VT
 
FF
 
CR
 
SO
 
SI
 
1_
16
DLE
 
DC1
 
DC2
 
DC3
 
DC4
 
NAK
 
SYN
 
ETB
 
CAN
 
EM
 
SUB
 
ESC
 
FS
 
GS
 
RS
 
US
 
2_
32
SP
 
!
 
"
 
#
 
$
 
%
 
&
 
'
 
(
 
)
 
*
 
+
 
,
 
-
 
.
 
/
 
3_
48
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
:
 
;
 
<
 
=
 
>
 
?
 
4_
64
@
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
O
 
5_
80
P
 
Q
 
R
 
S
 
T
 
U
 
V
 
W
 
X
 
Y
 
Z
 
[
 
\
 
]
 
^
 
_
 
6_
96
`
 
a
 
b
 
c
 
d
 
e
 
f
 
g
 
h
 
i
 
j
 
k
 
l
 
m
 
n
 
o
 
7_
112
p
 
q
 
r
 
s
 
t
 
u
 
v
 
w
 
x
 
y
 
z
 
{
 
|
 
}
 
~
 
DEL
 

  ตัวอักษร   ตัวเลข   เครื่องหมายวรรคตอน   เครื่องหมาย   อักขระอื่น ๆ   ไม่ได้กำหนด


อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้