แอปเปิล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แอปเปิล สามารถหมายถึง