Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้ แก้

รูปแบบทั่วไป
{{Start date and age|yyyy|mm|dd}} แสดงเป็นรูปแบบ
25 มีนาคม 2010; 13 ปีก่อน (2010-03-25)
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=no}} แสดงเป็นรูปแบบ
มีนาคม 25, 2010; 13 ปีก่อน (2010-03-25)
รูปแบบเต็ม
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=yes|p=yes|br=yes}} แสดงเป็นรูปแบบ
25 มีนาคม 2010
(13 ปีก่อน)
 (2010-03-25)