แม่แบบ:แผนภาพเส้นทางรถไฟสายใต้

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:SRT Southern Line route map)
ทางรถไฟสายใต้
กรุงเทพ (หัวลำโพง)
กรุงเทพ – ตลิ่งชัน
สายตะวันออก  ชุมทางฉะเชิงเทรา 
ยมราช
จิตรลดา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สามเสน
ประดิพัทธิ์
กลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชุมทางบางซื่อ
สายเหนือและอีสาน  ชุมทางบ้านภาชี 
บางซ่อน
สะพานพระราม 6 (แม่น้ำเจ้าพระยา)
บางบำหรุ(บำ.)
0.00
ธนบุรี (เดิม)
0.87
ธนบุรี (บางกอกน้อย)
1.54
จรัญสนิทวงศ์(รว.)
4.29
บางระมาด(รม.)
6.08
ชุมทางตลิ่งชัน(ตช.)
8.64
บ้านฉิมพลี(ฉพ.)
11.47
พุทธมณฑล สาย 2
14.05
ศาลาธรรมสพน์
19.06
ศาลายา(ลย.)
23.46
วัดสุวรรณ(สุ.)
27.05
คลองมหาสวัสดิ์(มว.)
30.80
วัดงิ้วราย(งร.)
35.13
นครชัยศรี(รช.)
40.02
ท่าแฉลบ(ฉล.)
44.70
ต้นสำโรง(โร.)
48.12
นครปฐม(คฐ.)
50.13
พระราชวังสนามจันทร์(สจ.)
55.36
โพรงมะเดื่อ(พด.)
58.97
คลองบางตาล(บา.)
64.19
ชุมทางหนองปลาดุก(ปด.)
ไป สุพรรณบุรี
87.86
ทุ่งบัว
96.46
โรงเรียนการบิน
113.30
ศรีสำราญ
122.31
ดอนทอง
141.60
สุพรรณบุรี
มาลัยแมน
ไป น้ำตก
67.90
ถนนทรงพล
73.65
สระโกสินารายณ์
77.43
ลูกแก
89.77
ท่าเรือน้อย
96.68
บ้านหนองเสือ
102.71
ทุ่งทอง
114.36
ปากแพรก
117.04
กาญจนบุรี
120.26
สะพานแควใหญ่
124.55
เขาปูน
132.70
วังลาน
136.46
นากาญจน์
140.15
วังเย็น
144.80
วังตะเคียน
148.17
บ้านโป่งเสี้ยว
151.95
บ้านเก่า
156.80
ท่าตาเสือ
161.95
ท่ากิเลน
167.03
วังสิงห์
172.35
ลุ่มสุ่ม
173.87
สะพานถ้ำกระแซ
178.10
วังโพ
183.66
เกาะมหามงคล
185.35
ช่องแคบ
188.90
วังใหญ่
191.25
บ้านพุพง
194.24
น้ำตก
68.22
บ้านโป่ง(โป.)
73.69
นครชุมน์(นช.)
77.29
คลองตาคด(ตค.)
81.80
โพธาราม(พร.)
88.87
เจ็ดเสมียน(จม.)
94.64
บ้านกล้วย(าก.)
100.29
สะพานจุฬาลงกรณ์(จา.)
101.31
ราชบุรี(รร.)
105.46
บ้านคูบัว(บบ.)
111.20
บ่อตะคร้อ(บร.)
114.50
บ้านป่าไก่(ไป.)
118.62
ปากท่อ(ปท.)
122.77
ห้วยโรง(โง.)
127.18
บางเค็ม(งเ.)
133.77
เขาย้อย(เข.)
139.44
หนองปลาไหล(ปล.)
143.90
บางจาก(จก.)
150.49
เพชรบุรี(พบ.)
160.32
เขาทโมน(โม.)
164.21
หนองไม้เหลือง(นม.)
169.90
หนองจอก(หจ.)
175.40
หนองศาลา(งา.)
187.06
ชะอำ(ชอ.)
197.86
ห้วยทรายเหนือ(ซน.)
201.64
ห้วยทรายใต้(ซใ.)
212.99
หัวหิน(หห.)
216.96
หนองแก(นอ.)
221.03
สวนสนประดิพัทธ์(สป.**)
225.04
เขาเต่า(ขต.)
232.85
วังก์พง(วพ.)
235.85
ปราณบุรี(ปน.)
241.83
ห้วยขวาง(ขว.)
246.94
หนองคาง(อค.)
254.99
สามร้อยยอด(สย.)
261.15
สามกระทาย(สท.)
271.33
กุยบุรี(กย.)
278.85
บ่อนอก(บน.)
288.88
ทุ่งมะเม่า(มเ.)
294.76
คันกระได(กด.)
302.33
ประจวบคีรีขันธ์(จข.)
310.37
หนองหิน(นห.)
313.42
หว้ากอ(ห้.*)
318.22
วังด้วน(วด.)
329.07
ห้วยยาง(หย.)
338.60
ทุ่งประดู่(ทด.)
342.06
ทับสะแก(สก.)
347.00
ดอนทราย(ดซ.)
353.04
โคกตาหอม(โห.*)
360.53
บ้านกรูด(กร.)
365.85
หนองมงคล(หน.)
371.04
นาผักขวง(ผข.)
376.52
บางสะพานใหญ่(พญ.)
383.58
หินกอง(หถ.*)
385.92
ชะม่วง(ชว.)
392.66
บางสะพานน้อย(พน.)
399.92
ห้วยสัก(ยส.)
404.30
บ้านทรายทอง(ซท.)
409.65
เขาไชยราช(ขช.)
420.59
มาบอำมฤต(มร.)
427.66
บ้านทรัพย์สมบูรณ์(ซส.)
434.29
คลองวังช้าง(คช.)
439.34
ปะทิว(ะท.)
447.46
บ้านคอกม้า(คา.)
453.80
สะพลี(ส ี.)
458.38
หนองเนียน(งน.*)
463.20
นาชะอัง(ชง.)
468.53
ชุมพร(ชพ.)
472.54
แสงแดด(สด.)
480.91
ทุ่งคา(ทค.)
489.97
วิสัย
495.75
บ้านครน
500.76
สวี(ะว.)
508.51
เขาสวนทุเรียน
512.02
เขาปีบ
516.81
ปากตะโก(ตก.)
522.35
ท่าทอง
526.08
ควนหินมุ้ย
533.30
หลังสวน(งส.)
541.03
คลองขนาน
546.53
หัวมาด
553.70
ละแม(แม.)
560.14
บ้านดวด
566.37
คันธุลี
570.05
ดอนธูป
577.78
ท่าชนะ(นะ.)
584.06
บ้านเกาะมุกข์
588.40
เขาพนมแบก
597.71
ไชยา(ชย.)
610.53
ท่าฉาง
614.00
คลองขุด
618.87
คลองไทร
623.92
มะลวน
631.00
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
ไป คีรีรัฐนิคม
634.35
บ้านดอนรัก
640.75
บ้านทุ่งหลวง
644.55
บ้านขนาย
649.35
บ้านดอนเรียบ
652.60
คลองยัน
655.58
เขาหลุง
658.00
บ้านยาง
662.00
คีรีรัฐนิคม
635.02
สุราษฎร์ธานี(รท.)
641.51
เขาหัวควาย(ขค.)
647.23
บ่อกรัง(กง.)
652.46
เขาพลู(ขพ.)
657.76
คลองยา(ยา.)
662.34
บ้านนา(นน.)
669.68
ห้วยมุด(มด.)
673.70
นาสาร(นส.)
679.90
คลองปราบ(ปบ.)
684.03
พรุพี(พพ.)
687.72
คลองสูญ
692.73
บ้านส้อง(สอ.)
699.78
บ้านพรุกระแชง(แช.)
704.61
ห้วยปริก(หป.)
709.87
กระเบียด(เบ.)
716.66
ทานพอ(ทา.)
722.41
ฉวาง(ฉว.)
727.95
คลองจันดี(จด.)
734.71
หลักช้าง(หช.)
738.98
คลองกุย(อก.)
743.01
นาบอน(าอ.)
747.03
คลองจัง(คจ.)
751.03
บ้านเกาะปริง(ะป.)
757.08
ชุมทางทุ่งสง(ทส.)
ไป กันตัง
765.57
ที่วัง
776.33
กะปาง
800.82
ห้วยยอด
829.28
ตรัง(ตร.)
850.08
กันตัง(กต.)
762.00
ใสใหญ่(สใ.)
767.78
ช่องเขา(ชข.)
769.82
อุโมงค์ช่องเขา
776.33
ร่อนพิบูลย์(รบ.)
781.01
ชุมทางเขาชุมทอง(ชท.)
ไป นครศรีธรรมราช
786.15
บ้านเกยเชน
790.59
บ้านทุ่งหล่อ
794.67
โคกคราม
798.72
บ้านห้วยยูง
803.40
บ้านท่าช้าง
806.35
วังวัว
810.88
มะม่วงสองต้น
816.02
นครศรีธรรมราช(ธำ.)
789.38
ควนหนองคว้า(คว.)
794.94
บ้านตูล(ตน.)
802.85
บ้านทุ่งค่าย(น่.)
806.06
ชะอวด(ชด.)
810.69
หนองจิก(อจ.)
813.47
บ้านนางหลง(นล.)
816.35
บ้านตรอกแค(คั.)
818.95
บ้านขอนหาด(ขห.)
824.06
แหลมโตนด(โน.)
828.03
บ้านสุนทรา(บท.)
833.11
ปากคลอง(ปค.)
837.05
บ้านมะกอกใต้(บใ.)
839.97
ชัยบุรี(ไช.)
846.01
พัทลุง(พท.)
849.07
นาปรือ(ปร.)
853.19
บ้านค่ายไทย(ทย.)
856.28
บ้านต้นโดน(บโ.)
859.25
บ้านห้วยแตน(ยแ.)
865.01
เขาชัยสน(เช.)
870.17
บางแก้ว(แก.)
876.50
ควนพระ(คะ.)
881.15
ควนเคี่ยม(คเ.)
885.35
หารกง(ฮก.)
888.68
หารเทา(หท.)
893.49
วัดควนเผยอ(วผ.)
896.24
โคกทราย(โท.)
902.97
ควนเนียง(เน.)
909.50
บ้านเกาะใหญ่(กใ.)
917.02
บางกล่ำ(บล.)
921.84
บ้านดินลาน(ดล.)
สายสงขลา
925.80
อู่ตะเภา -2529
928.58
ชุมทางหาดใหญ่(หใ.)
952.64
คลองแงะ(คง.)
972.90
ปาดังเบซาร์ (ไทย)
973.54
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
973.84
ปาดังเบซาร์(ปซ.) มาเลเซีย
รถไฟมาเลเซีย  บัตเตอร์เวิร์ธ 
940.26
นาม่วง(มง.)
953.75
วัดควนมีด(วม.)
964.50
จะนะ(จน.)
972.10
ท่าแมงลัก(งก.)
980.79
เกาะสะบ้า(กส.)
991.99
เทพา(เท.)
999.91
ตาแปด(ตป.)
1003.27
บ้านนิคม(นิ.)
1009.21
ปัตตานี(นี.) (โคกโพธิ์)
1016.73
นาประดู่(าด.)
1020.09
วัดช้างให้(ชห.)
1021.29
ป่าไร่(ปไ.)
1026.07
คลองทราย(คซ.)
1031.59
ตาเซะ(ตช.)
1038.74
ยะลา(ยล.)
1048.80
ไม้แก่น(ไม)
1051.95
บ้านปาแต(ตแ.)
1056.82
รามัน(รั.)
1061.70
บาลอ(าล.)
1071.19
รือเสาะ(สะ.)
1075.98
บ้านสะโลว์บูกิ๊ตยือแร(ยื.)
1081.77
ลาโละ(ลล.)
1089.46
มะรือโบ(โบ.)
1093.96
กระแด๊ะ(กแ.)
1099.50
ตันหยงมัส(ยม.)
1105.44
ป่าไผ่(ปผ.)
1111.15
เจาะไอร้อง(จอ.)
1115.83
บูกิต(บู.)
1119.62
ไอสะเตีย(ไอ.)
1125.65
โต๊ะเด็ง(ตด.)
1130.10
สุไหงปาดี(งด.)
1137.14
โคกสยา(โย.)
1142.99
สุไหงโก-ลก(โล.)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]