แม่แบบ:Railway line legend

อธิบายสัญลักษณ์
ลักษณะเส้นสี
รถไฟรางหนักหรือขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าเขตเมืองหรือขนส่งรางเบา
ใช้งานอยู่ ยังไม่เปิดใช้ อุโมงค์/ใต้ดิน ใช้งานอยู่ ยังไม่เปิดใช้ อุโมงค์/ใต้ดิน
BSicon STR.svg BSicon exSTR.svg BSicon tSTR.svg BSicon uSTR.svg BSicon uexSTR.svg BSicon utSTR.svg
สถานี
สถานีปลายสาย
สถานีระหว่างทาง
สะดวกต่อผู้ใช้รถเข็น
สถานีขนาดเล็ก/ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/สะดวกต่อผู้ใช้รถเข็น
สถานียกระดับ
เฉพาะรถไฟธรรมดา, รถไฟด่วนไม่จอด
สถานีขนาดเล็ก/ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี
สถานีขนาดเล็ก/ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/รถไฟด่วนไม่จอด
สถานีที่ยังไม่เปิดใช้งานหรือแผนงานในอนาคต
จุดเปลี่ยนเส้นทาง
สถานีเชื่อมต่อภายในอาคาร
สถานีที่ชานชาลามีทางเชื่อมหากัน
สถานีที่ใกล้กัน/เดียวกัน)
สถานีเชื่อมต่อแต่แยกออกจากกัน
สถานีเปลี่ยนสาย (ไปรถไฟชานเมือง หรือขนส่งรางเบา)
สถานีเปลี่ยนสาย ไม่สะดวกต่อผู้ใช้รถเข็น
สถานีเปลี่ยนสายที่ยังไม่เปิดใช้งาน ของสายรถไฟที่เปิดดำเนินงานอยู่
สถานีเปลี่ยนสายที่ตั้งอยู่บนทางแยก
ศูนย์ซ่อมบำรุง
ศูนย์ซ่อมบำรุงหรือสถานีขนส่ง
ศูนย์ซ่อมบำรุงที่ยังไม่เปิดใช้งาน ของสายรถไฟที่เปิดดำเนินงานอยู่
ศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยหรือสถานีขนส่งย่อย
ศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยที่ยังไม่เปิดใช้งาน ของสายรถไฟที่เปิดดำเนินงานอยู่
ชุมทางรถไฟ
ทางแยกไปยังสายที่ยังไม่เปิดใช้งาน
ทางแยก
ทางแยกสามทาง
ทางแยก
ทางตัดรางรถไฟ
สะพานยกข้ามสายอื่น
ทางลอดใต้สายอื่น
ทางลอดใต้จุดเปลี่ยนเส้นทางสายอื่น
ทางลอดใต้สายอื่นที่เป็นรถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้ารางเบา
ทางตัดรางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่อกั้น
จุดตัดทางรถไฟที่มีเครื่อกั้น
สะพาน
สะพานรถไฟ
สะพานยกระดับช้ามหน้าผา/ช้ามแอ่ง
สะพานข้ามแม่น้ำ
สะพานข้ามคลอง
สะพานรถไฟข้ามสาย
สะพานข้ามทางหลวงแผ่นดิน
ทางรถไฟลอดใต้ทางหลวงแผ่นดิน
สะพานข้ามทางหลวงพิเศษ
รูปแบบ
อุโมงค์
คลองแห้ง
จุดเปลี่ยนคลองแห้ง
จุดเปลี่ยนทางบนทำนบ
ทางบนทำนบ
ทางรถไฟยกระดับ
ทางรถไฟ
เดินทางรถไฟทางเดียว
ทางรถไฟเอียงขึ้นเนินเขา
ยอดเขา
รางรถไฟซิกแซก
รางหลีกขบวนรถ
จุดสับรางรถไฟ
รางหลีกขบวนรถ
ย่านรถไฟ
อื่น ๆ
ทางรถไฟถนน
ชายแดนที่ไม่มีการกักกัน
ชายแดนกักกันศุลกากร
สถานีพร้อมอาคารจอดรถ
สถานีพร้อมท่าเรือ
สถานีเปลี่ยนทางไปเรือด่วน/เรือข้ามฟาก
สถานีเชื่อมสนามบิน
สถานีเชื่อมท่าเฮลิคอปเตอร์
สถานีเปลี่ยนทางไปรถประจำทาง
สถานีเปลี่ยนทางไปรถไฟทางไกล
สถานีเปลี่ยนทางไปรถไฟความเร็วสูง
สถานีเปลี่ยนทางไประบบรางเบาหรือรถไฟเขตเมือง
สถานีเปลี่ยนทางไปกระเช้า
สถานีเปลี่ยนทางไปรถรางไต่เขา
สถานีเปลี่ยนทางไปพิพิธพันธ์รถไฟ
สถานีปลายสาย
ขนส่งมวลชน
รถไฟคามเร็วสูง
รถไฟทางไกล
มรดกทางรถไฟ หรือ พิพิธภัณฑ์รถไฟ
รถไฟทางไกล
รถไฟใต้ดิน
รถไฟฟ้า
กระเช้าไฟฟ้า
รถรางมรดก
ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
ท่าอากาศยานทหาร
ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานเฮลิคอปเตอร์
รถกระเช้าไฟฟ้า
aerial lift or gondola
รถจักรยาน
รถม้า
ที่จอดรถ หรือ อาคารจอดรถ
อื่น ๆ
โบสถ์คริสต์
factory
or works
significant building
North arrow
miscellaneous building
scenic outlook
other feature
pointer arrow


Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

สำหรับผู้อ่าน:

  • เมื่อมีการระบุคำอธิบายที่กำหนดด้วยตนเองในแผนที่ คำอธิบายนั้นอาจจะอธิบายไม่ตรงตามแม่แบบนี้ ให้ถือตามผู้สร้างนั้นได้อธิบาย

สำหรับบรรณาธิการ:

  • en:Wikipedia:Route diagram template
  • Commons:BSicon/Catalogue
  • พารามิเตอร์ที่กำหนด:
    1. "collapse": สถานะยุบ จะถูกกำหนดเป็น yes โดยค่าเริ่มต้น yes สำหรับการยุบ
    2. "align": การจัดตำแหน่ง ค่าเริ่มต้นจะเป็น right การชิดด้านขวา

ดูเพิ่มแก้ไข