Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่โค้ดเพื่อสร้างไอคอนธงดังนี้:

{{flagicon|ชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ใด้}}

เช่น: {{flagicon|Thailand}} จะสร้าง ไทย หรือ {{flagicon|ไทย}} จะสร้าง ไทย

ดูเพิ่มแก้ไข