แม่แบบ:ภาษา-ไม่มีภูมิภาค

{{{ชื่อ}}} ({{{ชื่อท้องถิ่น}}})
พูดใน: {{{ประเทศที่พูด}}}
จำนวนคนพูดทั้งหมด: {{{จำนวน}}}
อันดับ: {{{อันดับ}}}
การจำแนกตระกูลของภาษา: {{{จำแนก}}}
ฐานะอย่างเป็นทางการ
ประเทศที่ใช้เป็นภาษาราชการ: {{{ภาษาราชการ}}}
องค์กรควบคุม: {{{องค์กร}}}
รหัสภาษา
ISO 639-1 {{{iso1}}}
ISO 639-2 {{{iso2}}}
SIL {{{sil}}}