แม่แบบ:พระสวามีและพระมเหสีอังกฤษ

ใช้สำหรับพระสวามีและพระมเหสีของราชอาณาจักรอังกฤษเท่านั้น สำหรับสหราชอาณาจักรใช้ แม่แบบ:พระสวามีและพระมเหสีสหราชอาณาจักร
พระนามของบทความควรใช้ตามวิกิพีเดียภาษาอื่น