แม่แบบ:บทความสหภาพโซเวียต

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับสหภาพโซเวียต เพื่อจัดระดับบทความทางสหภาพโซเวียตตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ