แม่แบบ:บทความสถานศึกษา

การใช้งานแก้ไข

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อจัดระดับบทความทางสถานศึกษาตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ