เปิดเมนูหลัก

แม่แบบ:บทความวิดีโอเกม

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม เพื่อจัดระดับบทความทางวิดีโอเกมตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ