แม่แบบ:บทความวรรณศิลป์

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับวรรณศิลป์ เพื่อจัดระดับบทความทางวรรณศิลป์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ