เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ เพื่อจัดระดับบทความทางรถไฟตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ