เปิดเมนูหลัก

แม่แบบ:บทความบันเทิง

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง เพื่อจัดระดับบทความทางบันเทิงตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ