แม่แบบ:บทความดนตรี

การใช้งานแก้ไข

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เพื่อจัดระดับบทความทางดนตรีตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ