แม่แบบ:แม่แบบทดสอบ2

หน้านี้ใช้เหมือน วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน (ดูวิธีใช้ที่นี่) แต่ใช้กับการทดลองแม่แบบก่อนแก้ไขจริง เชิญทดลองแม่แบบได้ที่นี่ แล้วดูการแสดงผล ได้ที่นี่ หรือแก้ไขโดยใส่แท็กแม่แบบที่ วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

ThaiHistory Placide CarteDuRoyaumeDeSiam.png
ThaiHistory SiamPlacide.jpg
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
บ้านเชียง ประมาณ 2500 ก่อนพ.ศ.
บ้านเก่า ประมาณ 2000 ก่อนพ.ศ.
ยุคอาณาจักร
สุวรรณภูมิ
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 3-5
สุวรรณโคมคำ
พศว. 4-5
ทวารวดี-นครชัยศรี
ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 5-15
โยนกนาคพันธุ์
638-1088
คันธุลี
994-1202
  เวียงปรึกษา
1090-1183
ละโว้
1191 -1470
พะเยา
1190-2011
หิรัญเงินยางฯ
1183- 1805
ศรีโพธิ์
1202-1758
  หริภุญชัย
1206-1837
 
สงครามสามนคร พ.ศ. 1467-1470
  สุพรรณภูมิ
ละโว้-อโยธยา
 
นครศรีฯ
พริบพรี
  สุโขทัย
17xx-2017
เชียงราย
1805-1837
ล้านนา
1837-2101
อยุธยา (1)
พ.ศ. 1893-2112  
  สค.ตะเบ็งชเวตี้  
  สค.ช้างเผือก
  เสียกรุง 1
   พ.ศ. 2112
พิษณุโลก
2106-2112
ล้านนาของพม่า
2101-2317
อยุธยา (2)
พ.ศ. 2112-2310
สงครามเสียกรุงครั้งที่ 2
6 ชุมนุม (2310-2313)
ธนบุรี
พ.ศ. 2310-2325
ล้านนาของสยาม
พ.ศ. 2317-2442
  แคว้นเชียงใหม่
  เมืองแพร่
  แคว้นน่าน
รัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน
  สงครามเก้าทัพ
  วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
  มณฑลเทศาภิบาล
 
ยุครัฐประชาชาติ
ประเทศไทย
  เปลี่ยนแปลงการปกครอง
  เปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ
สหรัฐไทยเดิม
พ.ศ. 2485-2489
 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นครภูกามยาว
ลังกาสุกะ
ศรีจนาศะ
ฟูนัน
ศรีโคตรบูรณ์
ตามพรลิงค์
หลั่งยะสิว
ล้านช้าง

เขมรัฐเชียงตุง
หอคำเชียงรุ่ง
ร่มขาวเชียงทอง
สิบสองเจ้าไท
ไทมาว (โกสัมพี)
น่านเจ้า
รามัญประเทศ
หงสาวดีตองอู

ดู / แก้ไขแม่แบบนี้