แม่แบบ:กล่องข้อมูล นิคม

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

แก้

ใช้ระบบแบบเมตริก

แก้
{{กล่องข้อมูล นิคม
|name          = 
|native_name       = <!-- Settlement name in local language(s), if different from the English name -->
|native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้ {{lang}} แทน -->
|settlement_type     = 
|image_skyline      = 
|imagesize        = 
|image_alt        = 
|image_caption      = 
|image_flag       = 
|flag_alt        = 
|image_seal       = 
|seal_alt        = 
|image_shield      = 
|shield_alt       = 
|etymology        = 
|nickname        = 
|motto          = 
|image_map        = 
|map_alt         = 
|map_caption       = 
|pushpin_map       = 
|pushpin_map_alt     = 
|pushpin_map_caption   = 
|pushpin_mapsize     =
|pushpin_label_position = 
|coordinates       = <!-- {{coord|latitude|longitude|type:city|display=inline,title}} -->
|coor_pinpoint      = 
|coordinates_footnotes  = 
|subdivision_type    = ประเทศ
|subdivision_name    = 
|subdivision_type1    = 
|subdivision_name1    = 
|subdivision_type2    = 
|subdivision_name2    = 
|subdivision_type3    = 
|subdivision_name3    = 
|established_title    = 
|established_date    = 
|founder         = 
|seat_type        = 
|seat          = 
|government_footnotes  = 
|government_type     = 
|governing_body     = 
|leader_party      = 
|leader_title      = 
|leader_name       = 
|leader_title1      = 
|leader_name1      = 
|leader_title2      = 
|leader_name2      = 
|leader_title3      = 
|leader_name3      = 
|leader_title4      = 
|leader_name4      = 
|unit_pref        = Metric
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
|area_footnotes     = 
|area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
|area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
|area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
|area_note        = 
|area_water_percent   = 
|area_rank        = 
|area_blank1_title    = 
|area_blank2_title    = 
<!-- square kilometers -->
|area_total_km2     = 
|area_land_km2      = 
|area_water_km2     = 
|area_urban_km2     = 
|area_rural_km2     = 
|area_metro_km2     = 
|area_blank1_km2     = 
|area_blank2_km2     = 
<!-- hectares -->
|area_total_ha      = 
|area_land_ha      = 
|area_water_ha      = 
|area_urban_ha      = 
|area_rural_ha      = 
|area_metro_ha      = 
|area_blank1_ha     = 
|area_blank2_ha     = 
|length_km        = 
|width_km        = 
|dimensions_footnotes  = 
|elevation_footnotes   = 
|elevation_m       = 
|population_footnotes  = 
|population_as_of    = 
|population_total    = 
|population_density_km2 = auto
|population_note     = 
|population_demonym   = 
|timezone1        = 
|utc_offset1       = 
|timezone1_DST      = 
|utc_offset1_DST     = 
|postal_code_type    = 
|postal_code       = 
|area_code_type     = 
|area_code        = 
|area_codes       = <!-- for multiple area codes -->
|iso_code        = 
|website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
|module         = 
|footnotes        = 
}}

แบบไม่ใช้ระบบเมตริก

แก้
{{กล่องข้อมูล นิคม
|name          = 
|native_name       = 
|native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้ {{lang} }แทน -->
|settlement_type     = 
|image_skyline      = 
|imagesize        = 
|image_alt        = 
|image_caption      = 
|image_flag       = 
|flag_alt        = 
|image_seal       = 
|seal_alt        = 
|image_shield      = 
|shield_alt       = 
|etymology        = 
|nickname        = 
|motto          = 
|image_map        = 
|map_alt         = 
|map_caption       = 
|pushpin_map       = 
|pushpin_map_alt     = 
|pushpin_map_caption   = 
|pushpin_label_position = 
|coordinates       = <!-- {{coord|latitude|longitude|type:city|display=inline,title}} -->
|coor_pinpoint      = 
|coordinates_footnotes  = 
|subdivision_type    = ประเทศ
|subdivision_name    = 
|subdivision_type1    = 
|subdivision_name1    = 
|subdivision_type2    = 
|subdivision_name2    = 
|subdivision_type3    = 
|subdivision_name3    = 
|established_title    = 
|established_date    = 
|founder         = 
|seat_type        = 
|seat          = 
|government_footnotes  = 
|leader_party      = 
|leader_title      = 
|leader_name       = 
|unit_pref        = US<!-- or UK -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
|area_footnotes     = 
|area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
|area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
|area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
|area_note        = 
|area_water_percent   = 
|area_rank        = 
|area_blank1_title    = 
|area_blank2_title    = 
<!-- square miles -->
|area_total_sq_mi    = 
|area_land_sq_mi     = 
|area_water_sq_mi    = 
|area_urban_sq_mi    = 
|area_rural_sq_mi    = 
|area_metro_sq_mi    = 
|area_blank1_sq_mi    = 
|area_blank2_sq_mi    = 
<!-- acres -->
|area_total_acre     = 
|area_land_acre     = 
|area_water_acre     = 
|area_urban_acre     = 
|area_rural_acre     = 
|area_metro_acre     = 
|area_blank1_acre    = 
|area_blank2_acre    = 
|length_mi        = 
|width_mi        = 
|dimensions_footnotes  = 
|elevation_footnotes   = 
|elevation_ft      = 
|population_footnotes  = 
|population_as_of    = 
|population_total    = 
|population_density_sq_mi = auto
|population_note     = 
|population_demonym   = 
|timezone1        = 
|utc_offset1       = 
|timezone1_DST      = 
|utc_offset1_DST     = 
|postal_code_type    = 
|postal_code       = 
|area_code_type     = 
|area_code        = 
|iso_code        = 
|website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
|module         = 
|footnotes        = 
}}

แบบย่อ

แก้
{{กล่องข้อมูล นิคม
|name          = 
|native_name       = 
|native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้ {{lang}} แทน -->
|settlement_type     = 
|image_skyline      = 
|imagesize        = 
|image_alt        = 
|image_caption      = 
|etymology        = 
|nickname        = 
|coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
|population_total    = 
|subdivision_type    = ประเทศ
|subdivision_name    = 
|subdivision_type1    = 
|subdivision_name1    = 
|subdivision_type2    = 
|subdivision_name2    = 
|website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

แบบเต็ม

แก้
{{กล่องข้อมูล นิคม
| name          = <!-- ต้องกรอกอย่างน้อยหนึ่งในสองฟิลด์แรก -->
| official_name      = 
| native_name       = <!-- ถ้าแตกต่างจากชื่อภาษาอังกฤษ -->
| native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 e.g. "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้ {{lang}} แทน -->
| other_name       = 
| settlement_type     = <!-- เช่น เมือง, หมู่บ้าน, นคร, ตัวเมือง และอื่น ๆ -->
<!-- การถอดเสียง -->
| translit_lang1     = 
| translit_lang1_type   = 
| translit_lang1_info   = 
| translit_lang1_type1  = 
| translit_lang1_info1  = 
| translit_lang1_type2  = 
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     = 
| translit_lang2_type   = 
| translit_lang2_info   = 
| translit_lang2_type1  = 
| translit_lang2_info1  = 
| translit_lang2_type2  = 
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- ภาพ, ชื่อเล่น, คำขวัญ -->
| image_skyline      = 
| imagesize        = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_size        = 
| flag_alt        = 
| flag_border       = 
| flag_link        = 
| image_seal       = 
| seal_size        = 
| seal_alt        = 
| seal_link        = 
| seal_type        = 
| image_shield      = 
| shield_size       = 
| shield_alt       = 
| shield_link       = 
| image_blank_emblem   = 
| blank_emblem_type    = 
| blank_emblem_size    = 
| blank_emblem_alt    = 
| blank_emblem_link    = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| nicknames        = 
| motto          = 
| mottoes         = 
| anthem         = 
<!-- แผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ -->
| image_map        = 
| mapsize         = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| image_map1       = 
| mapsize1        = 
| map_alt1        = 
| map_caption1      = 
| pushpin_map       = <!-- ชื่อของตำแหน่งบนแผนที่อยู่ที่ แม่แบบ:Location_map -->
| pushpin_mapsize     = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| pushpin_map_caption_notsmall = 
| pushpin_label      = <!-- จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ "name" หรือ "official_name" ยาวเกินไป -->
| pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_outside     = 
| pushpin_relief     = 
| pushpin_image      = 
| pushpin_overlay     = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = <!-- เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของพิกัด (จะเป็น coor_type) -->
| coordinates_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| grid_name        = <!-- name of a regional grid system -->
| grid_position      = <!-- position on the regional grid system -->
<!-- ที่ตั้ง -->
| subdivision_type    = ประเทศ
| subdivision_name    = <!-- ชื่อของประเทศ -->
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- ก่อตั้ง -->
| established_title    = <!-- ก่อตั้ง -->
| established_date    = <!-- ต้องการ established_title= -->
| established_title1   = <!-- ก่อตั้ง (เมือง) -->
| established_date1    = <!-- ต้องการ established_title1= -->
| established_title2   = <!-- ก่อตั้ง (นคร) -->
| established_date2    = <!-- ต้องการ established_title2= -->
| established_title3   = 
| established_date3    = <!-- ต้องการ established_title3= -->
| established_title4   = 
| established_date4    = <!-- ต้องการ established_title4= -->
| established_title5   = 
| established_date5    = <!-- ต้องการ established_title5= -->
| established_title6   = 
| established_date6    = <!-- ต้องการ established_title6= -->
| established_title7   = 
| established_date7    = <!-- ต้องการ established_title7= -->
| extinct_title      = 
| extinct_date      = 
| founder         = 
| named_for        = 
<!-- ที่ตั้งและการแบ่งเขต -->
| seat_type        = <!-- ค่ามาตรฐาน: ที่ตั้ง -->
| seat          = 
| seat1_type       = <!-- ค่ามาตรฐาน: ที่ตั้งเก่า -->
| seat1          = 
| parts_type       = <!-- ค่ามาตรฐาน: ตัวเมือง -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- ส่วนข้อความ, หรือรายชื่อข้อความ -->
| p1           = 
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- ประเภทการปกครอง, ผู้ปกครอง -->
| government_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| government_type     = 
| governing_body     = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = <!-- add &amp;nbsp; (no-break space) to disable automatic links -->
| leader_title1      = 
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- ตั้งค่าการแสดงผล -->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- พื้นที่ -->
| area_footnotes     = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      = 
| area_total_acre     = 
| area_total_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_land_km2      = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_land_ha      = 
| area_land_acre     = 
| area_land_dunam     = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_water_km2     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_water_ha      = 
| area_water_acre     = 
| area_water_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_water_percent   = 
| area_urban_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_urban_km2     = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_urban_ha      = 
| area_urban_acre     = 
| area_urban_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_rural_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_rural_km2     = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_rural_ha      = 
| area_rural_acre     = 
| area_rural_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_metro_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_metro_km2     = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_metro_ha      = 
| area_metro_acre     = 
| area_metro_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank1_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_blank2_title    = 
| area_blank2_km2     = 
| area_blank2_sq_mi    = 
| area_blank2_ha     = 
| area_blank2_acre    = 
| area_blank2_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_note        = 
<!-- ขนาด -->
| dimensions_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| length_km        = 
| length_mi        = 
| width_km        = 
| width_mi        = 
<!-- ความสูง -->
| elevation_footnotes   = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| elevation_m       = 
| elevation_ft      = 
| elevation_point     = <!-- สำหรับจุดที่แสดงการวัด -->
| elevation_max_footnotes = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| elevation_max_m     = 
| elevation_max_ft    = 
| elevation_max_point   = <!-- สำหรับจุดที่แสดงการวัด -->
| elevation_max_rank   = 
| elevation_min_footnotes = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| elevation_min_m     = 
| elevation_min_ft    = 
| elevation_min_point   = <!-- สำหรับจุดที่แสดงการวัด -->
| elevation_min_rank   = 
<!-- ประชากร -->
| population_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| population_as_of    = 
| population_total    = 
| pop_est_footnotes    = 
| pop_est_as_of      = 
| population_est     = 
| population_rank     = 
| population_density_km2 = <!-- สำหรับการใช้เครื่องคิดเลขอัตโนมัติในการคำนวนความหนาแน่น ใช้: auto -->
| population_density_sq_mi =
| population_urban_footnotes   = 
| population_urban        = 
| population_density_urban_km2  = 
| population_density_urban_sq_mi = 
| population_rural_footnotes   = 
| population_rural        = 
| population_density_rural_km2  = 
| population_density_rural_sq_mi = 
| population_metro_footnotes   = 
| population_metro        = 
| population_density_metro_km2  = 
| population_density_metro_sq_mi = 
| population_density_rank    = 
| population_blank1_title    = 
| population_blank1       = 
| population_density_blank1_km2 = 
| population_density_blank1_sq_mi = 
| population_blank2_title    = 
| population_blank2       = 
| population_density_blank2_km2 = 
| population_density_blank2_sq_mi = 
| population_demonym   = <!-- คำเรียกพลเมือง เช่น (ชาว)ลิเวอร์พูลสำหรับบางคนที่มาจากลิเวอร์พูล -->
| population_demonyms   = 
| population_note     = 
<!-- ประชากรศาสตร์ (ส่วน 1) -->
| demographics_type1   = 
| demographics1_footnotes = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| demographics1_title1  = 
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title7 / demographics1_info7 -->
<!-- ประชากรศาสตร์ (ส่วน 2) -->
| demographics_type2   = 
| demographics2_footnotes = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| demographics2_title1  = 
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title10 / demographics2_info10 -->
<!-- เขตเวลา -->
| timezone_link      = 
| timezone1_location   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| timezone2_location   = 
| timezone2        = 
| utc_offset2       = 
| timezone2_DST      = 
| utc_offset2_DST     = 
| timezone3_location   = 
| timezone3        = 
| utc_offset3       = 
| timezone3_DST      = 
| utc_offset3_DST     = 
| timezone4_location   = 
| timezone4        = 
| utc_offset4       = 
| timezone4_DST      = 
| utc_offset4_DST     = 
| timezone5_location   = 
| timezone5        = 
| utc_offset5       = 
| timezone5_DST      = 
| utc_offset5_DST     = 
<!-- รหัสไปรษณีย์และรหัสพื้นที่ -->
| postal_code_type    = <!-- รหัสไปรษณีย์ -->
| postal_code       = 
| postal2_code_type    = <!-- รหัสไปรษณีย์ -->
| postal2_code      = 
| area_code_type     = <!-- ค่ามาตรฐาน: รหัสพื้นที่ -->
| area_code        = 
| area_codes       = 
| geocode         = 
| iso_code        = 
| registration_plate_type = 
| registration_plate   = 
| code1_name       = 
| code1_info       = 
| code2_name       = 
| code2_info       = 
<!-- เขตข้อมูลว่างเปล่า (ส่วนtion 1) -->
| blank_name_sec1     = 
| blank_info_sec1     = 
| blank1_name_sec1    = 
| blank1_info_sec1    = 
| blank2_name_sec1    = 
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- เขตข้อมูลว่างเปล่า (ส่วน 2) -->
| blank_name_sec2     = 
| blank_info_sec2     = 
| blank1_name_sec2    = 
| blank1_info_sec2    = 
| blank2_name_sec2    = 
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- เว็บไซต์และหมายเหตุ -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module         = 
| footnotes        = 
}}

ชื่อพารามิเตอร์และคำอธิบาย

แก้

ชื่อและคำขวัญ

แก้
ชื่อ การใช้ คำอธิบาย
name จำเป็น ชื่อในภาษาไทย
official_name ไม่จำเป็น ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาไทย
native_name ไม่จำเป็น แสดงอยู่ใต้ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาท้องถิ่น อาทิ:
วอร์ซอ
(Warszawa)
native_name_lang ไม่จำเป็น ใช้รหัส ISO 639-2 code เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อในภาษาที่แตกต่างกันให้ใส่{{lang}}แทน
other_name ไม่จำเป็น สำหรับสถานที่ที่มีหลายชื่อ หรือชื่ออื่นๆ อาทิ บอมเบย์ และไซ่ง่อน
settlement_type ไม่จำเป็น ชนิด/แบบการตั้งถิ่นฐาน อาทิ เมือง / หมู่บ้าน
การถอดเสียง
translit_lang1 ไม่จำเป็น Will place the "entry" before the word "transliteration(s)". Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter "Other", like in Gaza's article.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
to
translit_lang1_type6
ไม่จำเป็น
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
to
translit_lang1_info6
ไม่จำเป็น
translit_lang2 optional Will place a second transliteration. See Dêlêg
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
to
translit_lang2_type6
ไม่จำเป็น
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
to
translit_lang2_info6
ไม่จำเป็น

รูปภาพ, ชื่อเล่น, คำขวัญ

แก้
ชื่อ การใช้ คำอธิบาย
ภาพถ่ายทางอากาศ
image_skyline ไม่จำเป็น Despite the name it can be any image that an editor wishes.
imagesize ไม่จำเป็น ขนาดของภาพ ขนาดมาตรฐานคือ 250px
image_alt ไม่จำเป็น Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image. See WP:ALT.
image_caption ไม่จำเป็น Will place a caption under the image_skyline (if present)
Flag image
image_flag ไม่จำเป็น ธงของการตั้งถิ่นฐาน
flag_size ไม่จำเป็น ขนาดของธง ขนาดมาตรฐานคือ 100px
flag_alt ไม่จำเป็น Alt text for the flag.
flag_border ไม่จำเป็น ตั้ง 'no' สำหรับเอาขอบของธงออก
flag_link ไม่จำเป็น
ภาพตราประจำการตั้งถิ่นฐาน
image_seal ไม่จำเป็น ภาพตราประจำการตั้งถิ่นฐาน
seal_size ไม่จำเป็น ขนาดของภาพตราประจำการตั้งถิ่นฐาน ขนาดมาตรฐานคือ 100px
seal_alt ไม่จำเป็น Alt text for the seal.
seal_link
seal_type
ไม่จำเป็น
ภาพสัญลักษณ์
image_shield ไม่จำเป็น ภาพสัญลักษณ์
shield_size ไม่จำเป็น ขนาดของภาพสัญลักษณ์ ขนาดมาตรฐานคือ 100px
shield_alt ไม่จำเป็น Alt text for the shield.
shield_link ไม่จำเป็น Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.
Logo or emblem image
image_blank_emblem ไม่จำเป็น Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See Kingston upon Hull's infobox for an example.
blank_emblem_type ไม่จำเป็น To specify what type of emblem "image_blank_emblem" is. The default is Logo.
blank_emblem_size ไม่จำเป็น If used, px must be specified; default size is 100px.
blank_emblem_alt ไม่จำเป็น Alt text for blank emblem.
blank_emblem_link ไม่จำเป็น
Nickname, motto
nickname optional well-known nickname(s)
motto optional Will place the motto under the nicknames
anthem optional Will place the anthem (song) under the nicknames

Maps, coordinates

แก้
Parameter name Usage Description
Map images
image_map optional
mapsize optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt optional Alt text for map.
map_caption optional
image_map1 optional A secondary map image. The field image_map must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.
mapsize1 optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt1 optional Alt text for secondary map.
map_caption1 optional
Pushpin map(s), coordinates
pushpin_map optional The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields (e.g. latd and longd) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Padang, Indonesia
pushpin_label_position optional The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
pushpin_map_alt optional Alt text for pushpin map.
pushpin_mapsize optional Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250.
pushpin_map_caption optional Fill out if a different caption from map_caption is desired.
pushpin_relief optional Set this to y or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).
pushpin_map1 optional Set of parameters for second pushpin map
pushpin_label_position1 optional
pushpin_map_alt1 optional
pushpin_mapsize1 optional Must be entered as only a number—do not use px.
pushpin_map_caption1 optional
pushpin_relief1 optional
latd optional Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm optional Latitude minutes. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
lats optional Latitude seconds. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
latNS optional Latitude North or South (enter N or S). Omit or leave blank if latd has a decimal value.
longd optional Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
longm optional Longitude minutes. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longs optional Longitude seconds. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longEW optional Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if longd has a decimal value.
Coordinates display
coor_pinpoint optional If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship
coordinates_region optional Can be used to override the default region: for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code.

If coordinates_region is omitted or blank, region: will be set according to subdivision_name, using {{CountryAbbr}}. For example, subdivision_name = United Kingdom will generate coordinates with "region:GB". In addition, for Canada, India, and the United States, subdivision_name1 will be used to determine the region. For example: subdivision_name=Canada and subdivision_name1=Ontario will yield "region:CA-ON".
coordinates_type (below) overrides this parameter.

coordinates_type optional Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include type:, scale:, dim:, region:, and/or source:, joined by underscores ("_").

If |coordinates_type= is omitted or blank:

 • scale:, dim:, and source: will be left unspecified.
 • region: will be set by |coordinates_region= (above), |subdivision_name= and |subdivision_name1= (below), and
 • type: will be set to "type:city" if the population_total field is omitted or blank. If population_total is a number without commas, "type:city(population_total)" is used. But if population_total includes letters or punctuation, "type:city" is used.
coordinates_display optional If the parameter is omitted, blank, or equal to inline, the coordinates will be displayed in the infobox only.

Any value other than inline will have the coordinates displayed in the article's title as well.
Typical use is "coordinates_display=inline,title".

coordinates_format optional If the parameter is omitted or blank, the coordinates format will match the format in which the coordinates are specified
Set to dms to force degrees/minutes/seconds or dec to force decimal.
coordinates_footnotes optional Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Location, established, seat, subdivisions, government, leaders

แก้
Parameter name Usage Description
Location
subdivision_type optional almost always Country
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type - use the name in text form, sample: United States or United States, flag icons or flag templates can be used in this field.
subdivision_type1
to
subdivision_type6
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name6
optional Use the name in text form, sample: Florida or [[Florida]]. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.
Established
established_title optional Example: Founded
established_date optional
established_title1 optional Example: Incorporated (town)
established_date1 optional
established_title2 optional Example: Incorporated (city)
established_date2 optional
established_title3 optional
established_date3 optional
established_title4 optional
established_date4 optional
extinct_title optional For when a settlement ceases to exist
extinct_date optional
founder optional Who the settlement was founded by
named_for optional The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)
Seat of government
seat_type optional The label for the seat of government (defaults to Seat).
seat optional The seat of government.
Smaller parts (e.g. boroughs of a city)
parts_type optional The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style optional Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts optional Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1
p2
to
p50
optional The smaller subdivisions to be listed. Example: Warsaw
Government type, leaders
government_footnotes optional Reference(s) for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
government_type optional Example: Mayor-council government
governing_body optional Name of the place's governing body
leader_party optional Political party of the place's leader
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional Name of the place's leader
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional For long lists use {{Collapsible list}}. See Halifax for an example.

Geographic information

แก้
These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they should enter both values in their respective fields.
Parameter name Usage Description
Display settings
total_type optional Specifies what "total" area and population figure refer to, e.g. Greater London. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words "Area" and "Population", with no "Total" or similar label, set the value of this parameter to  .
unit_pref optional To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the USA or the UK.
For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes optional Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude optional Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. 1 E+6 m²).
dunam_link optional If dunams are used, the default is to link the word dunams in the total area section. This can be changed by setting dunam_link to another measure (e.g. dunam_link=water). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. dunam_link=none or dunam_link=off).
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_ha optional Total area in hectares—symbol: ha. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_acre optional Total area in acres. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if area_total_ha is empty.
area_total_dunam optional Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_land_ha optional similar to area_total_ha
area_land_dunam optional similar to area_total_dunam
area_land_acre optional similar to area_total_acre
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_ha optional similar to area_total_ha
area_water_dunam optional similar to area_total_dunam
area_water_acre optional similar to area_total_acre
area_water_percent optional percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
area_urban_sq_mi optional
area_urban_ha optional similar to area_total_ha
area_urban_dunam optional similar to area_total_dunam
area_urban_acre optional similar to area_total_acre
area_rural_km2 optional
area_rural_sq_mi optional
area_rural_ha optional similar to area_total_ha
area_rural_dunam optional similar to area_total_dunam
area_rural_acre optional similar to area_total_acre
area_metro_km2 optional
area_metro_sq_mi optional
area_metro_ha optional similar to area_total_ha
area_metro_dunam optional similar to area_total_dunam
area_metro_acre optional similar to area_total_acre
area_rank optional The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title optional Example see London
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank1_ha optional similar to area_total_ha
area_blank1_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank1_acre optional similar to area_total_acre
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
area_blank2_ha optional similar to area_total_ha
area_blank2_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank2_acre optional similar to area_total_acre
area_note optional A place for additional information such as the name of the source.
Dimensions
dimensions_footnotes optional Reference(s) for dimensions, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
length_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.
length_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.
width_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.
width_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.
Elevation
elevation_footnotes optional Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
optional Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See Leeds.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_max_rank
elevation_min_m
elevation_min_ft
elevation_min_rank
optional Used to give highest & lowest elevations and rank, instead of just a single value. Example: Halifax Regional Municipality.

Population, demographics

แก้
The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice-versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Parameter name Usage Description
Population
population_total optional Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_as_of optional The year for the population total (usually a census year)
population_footnotes optional Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_km2 optional
population_density_sq_mi optional
population_est optional Population estimate.
pop_est_as_of optional The year or month & year of the population estimate
pop_est_footnotes optional Reference(s) for population estimate, placed within <ref> </ref> tags
population_urban optional
population_urban_footnotes optional Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
population_rural optional
population_rural_footnotes optional Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 optional
population_density_rural_sq_mi optional
population_metro optional
population_metro_footnotes optional Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
population_rank optional The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank optional The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.
population_note optional A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 optional Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes optional Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
to
demographics1_title5
optional Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
to
demographics1_info5
optional Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 optional A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes optional Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
to
demographics2_title5
optional Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
to
demographics2_info5
optional Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Other information

แก้
Parameter name Usage Description
Time zone(s)
timezone1 optional
utc_offset1 optional
timezone1_DST optional
utc_offset1_DST optional
timezone2 optional A second timezone field for larger areas such as a Province.
utc_offset2 optional
timezone2_DST optional
utc_offset2_DST optional
Postal code(s) & area code
postal_code_type optional
postal_code optional
postal2_code_type optional
postal2_code optional
area_code_type optional If left blank/not used template will default to "Area code(s)"
area_code optional
geocode optional See Geocode
iso_code optional See ISO 3166
registration_plate optional See Vehicle registration plate
Twin cities
twin1
to
twin9
optional Name of a twin city
twin1_country
to
twin9_country
optional Country of the twin city
Blank fields (section 1)
blank_name_sec1 optional Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.
blank_info_sec1 optional The information associated with the blank_name heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: Warsaw
blank1_name_sec1
to
blank7_name_sec1
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec1
to
blank7_info_sec1
optional
Blank fields (section 2)
blank_name_sec2 optional For a second section of blank fields
blank_info_sec2 optional Example: Beijing
blank1_name_sec2
to
blank7_name_sec2
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec2
to
blank7_info_sec2
optional
Website, footnotes
website optional External link to official website, Use {{URL}}, thus: {{URL|example.com}}
footnotes optional Text to be displayed at the bottom of the infobox

Microformat

แก้

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date that is specific to the day, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE. If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

ข้อมูลแม่แบบ

แก้
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล นิคม

ข้อมูลแม่แบบ

กล่องข้อมูลสำหรับนิคมหรือถิ่นฐานของมนุษย์ (นคร เมือง หมู่บ้าน ชุมชน) ตลอดจนเขตการปกครองต่าง ๆ เช่น มณฑล จังหวัด เขต ฯลฯ

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Common namename

This is the usual name in English. If it's not specified, the infobox will use the 'official_name' as a title unless this too is missing, in which case the page name will be used.

สตริงแนะนำ
Official nameofficial_name

The official name in English, if different from 'name'.

สตริงแนะนำ
Native namenative_name

This will display under the name/official name.

ตัวอย่าง
Distrito Federal de México
สตริงเลือกได้
Native name languagenative_name_lang

Use ISO 639-1 code, e.g. 'fr' for French. If there is more than one native name in different languages, enter those names using {{lang}} instead.

ตัวอย่าง
zh
สตริงเลือกได้
Other nameother_name

For places with a former or more common name like Bombay or Saigon.

สตริงเลือกได้
Type of settlementsettlement_type type

Any type can be entered, such as 'City', 'Town', 'Village', 'Hamlet', 'Municipality', 'Reservation', etc. If set, will be displayed under the names, provided either 'name' or 'official_name' is filled in. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to 'City'), if needed to distinguish from 'Urban', 'Rural' or 'Metro' (if urban, rural or metro figures are not present, the label is 'Total' unless 'total_type' is set).

สตริงเลือกได้
Transliteration from language 1translit_lang1

Will place the entry before the word 'transliteration(s)'. Can be used to specify a particular language, like in Dêlêg, or one may just enter 'Other', like in Gaza's article.

สตริงเลือกได้
Transliteration type for language 1translit_lang1_type

The type of transliteration used for the first language.

ตัวอย่าง
[[Hanyu pinyin]]
บรรทัดเลือกได้
Transliteration language 1 infotranslit_lang1_info

Parameters 'translit_lang2_info1' ... 'translit_lang2_info6' are also available, but not documented here.

สตริงเลือกได้
Transliteration language 2translit_lang2

Will place a second transliteration. See Dêlêg.

สตริงเลือกได้
Imageimage_skyline

Primary image representing the settlement. Commonly a photo of the settlement’s skyline.

ไฟล์เลือกได้
Image sizeimagesize

Can be used to tweak the size of 'image_skyline' up or down. This can be helpful if an editor wants to make the infobox wider. If used, 'px' must be specified; default size is 250px.

สตริงเลือกได้
Image alt textimage_alt

Alt (hover) text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image.

สตริงเลือกได้
Image captionimage_caption

Will place a caption under 'image_skyline' (if present).

เนื้อหาเลือกได้
Flag imageimage_flag

Used for a flag.

ไฟล์เลือกได้
Flag sizeflag_size

Can be used to tweak the size of 'image_flag' up or down from 100px as desired. If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

สตริงเลือกได้
Flag alt textflag_alt

Alt text for the flag.

สตริงเลือกได้
Flag border?flag_border

Set to 'no' to remove the border from the flag.

ตัวอย่าง
no
ตรรกะเลือกได้
Flag linkflag_link

Link to the flag.

สตริงเลือกได้
Official seal imageimage_seal

An image of an official seal, if the place has one.

ไฟล์เลือกได้
Seal sizeseal_size

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

สตริงเลือกได้
Seal alt textseal_alt

Alt (hover) text for the seal.

สตริงเลือกได้
Seal linkseal_link

Link to the seal.

สตริงเลือกได้
Coat of arms/shield imageimage_shield

Can be used for a place with a coat of arms.

ไฟล์เลือกได้
Shield sizeshield_size

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

ตัวอย่าง
200px
สตริงเลือกได้
Shield alt textshield_alt

Alternate text for the shield.

สตริงเลือกได้
Shield linkshield_link

Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.

สตริงเลือกได้
Blank emblem imageimage_blank_emblem

Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc.

ไฟล์เลือกได้
Blank emblem typeblank_emblem_type

Caption beneath 'image_blank_emblem' to specify what type of emblem it is.

ตัวอย่าง
Logo
สตริงเลือกได้
Blank emblem sizeblank_emblem_size

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

ตัวอย่าง
200px
สตริงเลือกได้
Blank emblem alt textblank_emblem_alt

Alt text for blank emblem.

สตริงเลือกได้
Blank emblem linkblank_emblem_link

A link to the emblem of custom type.

สตริงเลือกได้
Nicknamenickname

Well-known nickname(s).

ตัวอย่าง
Sin City
สตริงเลือกได้
Mottomotto

Will place the motto under the nicknames.

สตริงเลือกได้
Anthemanthem

Will place the anthem (song) under the nicknames.

ตัวอย่าง
[[Hatikvah]]
สตริงเลือกได้
Map imageimage_map

A map of the region, or a map with the region highlighted within a parent region.

ไฟล์เลือกได้
Map sizemapsize

If used, 'px' must be specified; default is 250px.

สตริงเลือกได้
Map alt textmap_alt

Alternate (hover) text for the map.

สตริงเลือกได้
Map captionmap_caption

Caption for the map displayed.

เนื้อหาเลือกได้
Map 2 imageimage_map1

A secondary map image. The field 'image_map' must be filled in first. For an example, see [[Bloomsburg, Pennsylvania]].

ตัวอย่าง
File:Columbia County Pennsylvania Incorporated and Unincorporated areas Bloomsburg Highlighted.svg
ไฟล์เลือกได้
Map 2 sizemapsize1

If used, 'px' must be specified; default is 250px.

ตัวอย่าง
300px
สตริงเลือกได้
Map 2 alt textmap_alt1

Alt (hover) text for the second map.

สตริงเลือกได้
Map 2 captionmap_caption1

Caption of the second map.

เนื้อหาเลือกได้
Pushpin mappushpin_map

The name of a location map (e.g. 'Indonesia' or 'Russia'). The coordinates information (from the coordinates parameter) positions a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. For an example, see Padang, Indonesia.

ตัวอย่าง
Indonesia
สตริงเลือกได้
Pushpin map sizepushpin_mapsize

Must be entered as only a number—do not use 'px'. The default value is 250.

ตัวอย่าง
200
จำนวนเลือกได้
Pushpin map alt textpushpin_map_alt

Alt (hover) text for the pushpin map.

สตริงเลือกได้
Pushpin map captionpushpin_map_caption

Fill out if a different caption from 'map_caption' is desired.

ตัวอย่าง
Map showing Bloomsburg in Pennsylvania
สตริงเลือกได้
Pushpin labelpushpin_label

Label of the pushpin.

ตัวอย่าง
Bloomsburg
บรรทัดเลือกได้
Pushpin label positionpushpin_label_position

The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are 'left', 'right', 'top', 'bottom', and 'none'. If this field is not specified, the default value is 'right'.

ค่าปริยาย
right
ตัวอย่าง
left
สตริงเลือกได้
Pushpin outside?pushpin_outside

ไม่มีคำอธิบาย

บรรทัดเลือกได้
Pushpin reliefpushpin_relief

Set this to 'y' or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).

ตัวอย่าง
y
สตริงเลือกได้
Pushpin imagepushpin_image

Image to use for the pushpin.

ไฟล์เลือกได้
Pushpin overlaypushpin_overlay

Can be used to specify an image to be superimposed on the regular pushpin map.

ไฟล์เลือกได้
Coordinatescoordinates

Latitude and longitude. Use {{Coord}}. See the documentation for {{Coord}} for more details on usage.

ตัวอย่าง
{{coord|41|50|15|N|87|40|55|W}}
แม่แบบเลือกได้
Coordinate pinpointcoor_pinpoint

If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. 'Town Hall') or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship.

สตริงเลือกได้
Coordinates footnotescoordinates_footnotes

Reference(s) for coordinates. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

สตริงเลือกได้
Subdivision type 1subdivision_type

Almost always 'Country'.

ตัวอย่าง
[[List of sovereign states|Country]]
สตริงเลือกได้
Subdivision name 1subdivision_name

Depends on 'subdivision_type'. Use the name in text form, e.g., 'United States'. Per MOS:INFOBOXFLAG, flag icons or flag templates may be used in this field.

สตริงเลือกได้
Subdivision type 2subdivision_type1

Additional subdivisions; can be state/province, region, or county.

สตริงเลือกได้
Subdivision type 3subdivision_type2

Additional subdivisions; can be state/province, region, or county.

สตริงเลือกได้
Subdivision type 4subdivision_type3

Additional subdivisions; can be state/province, region, or county.

สตริงเลือกได้
Subdivision type 5subdivision_type4

Additional subdivisions; can be state/province, region, or county.

สตริงเลือกได้
Subdivision type 6subdivision_type5

Additional subdivisions; can be state/province, region, or county.

สตริงเลือกได้
Subdivision type 7subdivision_type6

Additional subdivisions; can be state/province, region, or county.

สตริงเลือกได้
Subdivision name 2subdivision_name1

Use the name in text form, e.g., 'Florida' or '[[Florida]]'. Per MOS:INFOBOXFLAG, flag icons or flag templates should not be used in this field.

ตัวอย่าง
[[Connecticut]]
สตริงเลือกได้
Subdivision name 3subdivision_name2

Use the name in text form, e.g., 'Florida' or '[[Florida]]'. Per MOS:INFOBOXFLAG, flag icons or flag templates should not be used in this field.

ตัวอย่าง
[[Florida]]
สตริงเลือกได้
Subdivision name 4subdivision_name3

Use the name in text form, e.g., 'Florida' or '[[Florida]]'. Per MOS:INFOBOXFLAG, flag icons or flag templates should not be used in this field.

ตัวอย่าง
[[Utah]]
สตริงเลือกได้
Subdivision name 5subdivision_name4

Use the name in text form, e.g., 'Florida' or '[[Florida]]'. Per MOS:INFOBOXFLAG, flag icons or flag templates should not be used in this field.

ตัวอย่าง
[[California]]
สตริงเลือกได้
Subdivision name 6subdivision_name5

Use the name in text form, e.g., 'Florida' or '[[Florida]]'. Per MOS:INFOBOXFLAG, flag icons or flag templates should not be used in this field.

ตัวอย่าง
[[Vermont]]
สตริงเลือกได้
Subdivision name 7subdivision_name6

Use the name in text form, e.g., 'Florida' or '[[Florida]]'. Per MOS:INFOBOXFLAG, flag icons or flag templates should not be used in this field.

ตัวอย่าง
[[Wyoming]]
สตริงเลือกได้
First establishment eventestablished_title

Title of the first establishment event.

ตัวอย่าง
First settled
สตริงเลือกได้
First establishment dateestablished_date

Date of the first establishment event.

วันที่เลือกได้
Second establishment eventestablished_title1

Title of the second establishment event.

ตัวอย่าง
Incorporated as a town
สตริงเลือกได้
Second establishment dateestablished_date1

Date of the second establishment event.

วันที่เลือกได้
Third establishment eventestablished_title2

Title of the third establishment event.

ตัวอย่าง
Incorporated as a city
สตริงเลือกได้
Third establishment dateestablished_date2

Date of the third establishment event.

วันที่เลือกได้
Fourth establishment eventestablished_title3

Title of the fourth establishment event.

ตัวอย่าง
Incorporated as a county
สตริงเลือกได้
Fourth establishment dateestablished_date3

Date of the fourth establishment event.

วันที่เลือกได้
Extinction event titleextinct_title

For when a settlement ceases to exist.

ตัวอย่าง
[[Sack of Rome]]
สตริงเลือกได้
Extinction dateextinct_date

Date the settlement ceased to exist.

สตริงเลือกได้
Founderfounder

Who the settlement was founded by.

สตริงเลือกได้
Named fornamed_for

The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera).

ตัวอย่าง
[[Ho Chi Minh]]
สตริงเลือกได้
Seat of government typeseat_type

The label for the seat of government (defaults to 'Seat').

ค่าปริยาย
Seat
สตริงเลือกได้
Seat of governmentseat

The seat of government.

ตัวอย่าง
[[White House]]
สตริงเลือกได้
Type of smaller subdivisionsparts_type

The label for the smaller subdivisions (defaults to 'Boroughs').

ค่าปริยาย
Boroughs
สตริงเลือกได้
Parts styleparts_style

Set to 'list' to display as a collapsible list, 'coll' as a collapsed list, or 'para' to use paragraph style. Default is 'list' for up to 5 items, otherwise 'coll'.

ตัวอย่าง
list
สตริงเลือกได้
Smaller subdivisionsparts

Text or header of the list of smaller subdivisions.

สตริงเลือกได้
Smaller subdivision 1p1

The smaller subdivisions to be listed. Parameters 'p1' to 'p50' can also be used.

สตริงเลือกได้
Government footnotesgovernment_footnotes

Reference(s) for government. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

เนื้อหาเลือกได้
Government typegovernment_type

The place's type of government.

ตัวอย่าง
[[Mayor–council government]]
สตริงเลือกได้
Governing bodygoverning_body

Name of the place's governing body.

ตัวอย่าง
Legislative Council of Hong Kong
ชื่อหน้าเลือกได้
Leader political partyleader_party

Political party of the place's leader.

สตริงเลือกได้
Leader titleleader_title

First title of the place's leader, e.g. 'Mayor'.

ตัวอย่าง
[[Governor (United States)|Governor]]
สตริงเลือกได้
Leader's nameleader_name

Name of the place's leader.

ตัวอย่าง
[[Jay Inslee]]
สตริงเลือกได้
Leader title 1leader_title1

First title of the place's leader, e.g. 'Mayor'.

ตัวอย่าง
Mayor
สตริงเลือกได้
Leader name 1leader_name1

Additional names for leaders. Parameters 'leader_name1' .. 'leader_name4' are available. For long lists, use {{Collapsible list}}.

สตริงเลือกได้
Total typetotal_type

Specifies what total area and population figure refer to, e.g. 'Greater London'. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words ''Area'' and ''Population'', with no ''Total'' or similar label, set the value of this parameter to '&nbsp;'.

สตริงเลือกได้
Unit preferenceunit_pref

To change the unit order to 'imperial (metric)', enter 'imperial'. The default display style is 'metric (imperial)'. However, the template will swap the order automatically if the 'subdivision_name' equals some variation of the US or the UK. For the Middle East, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area). All values must be entered in a raw format (no commas, spaces, or unit symbols). The template will format them automatically.

ตัวอย่าง
imperial
สตริงเลือกได้
Area footnotesarea_footnotes

Reference(s) for area. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

สตริงเลือกได้
Link dunams?dunam_link

If dunams are used, the default is to link the word ''dunams'' in the total area section. This can be changed by setting 'dunam_link' to another measure (e.g. 'dunam_link=water'). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g., 'dunam_link=none' or 'dunam_link=off').

ตัวอย่าง
none
ตรรกะเลือกได้
Total area (km2)area_total_km2

Total area in square kilometers (symbol: km²). Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display square miles if 'area_total_sq_mi' is empty.

จำนวนเลือกได้
Total area (sq. mi)area_total_sq_mi

Total area in square miles (symbol: sq mi). Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display square kilometers if 'area_total_km2' is empty.

จำนวนเลือกได้
Total area (hectares)area_total_ha

Total area in hectares (symbol: ha). Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display acres if 'area_total_acre' is empty.

จำนวนเลือกได้
Total area (acres)area_total_acre

Total area in acres. Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display hectares if 'area_total_ha' is empty.

จำนวนเลือกได้
Total area (dunams)area_total_dunam

Total area in dunams, which is wikilinked. Used in Middle Eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acres if 'area_total_km2', 'area_total_ha', 'area_total_sq_mi', and 'area_total_acre' are empty. Examples: Gaza and Ramallah.

จำนวนเลือกได้
Land area (sq. km)area_land_km2

Land area in square kilometers (symbol: km²). Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display square miles if 'area_land_sq_mi' is empty.

จำนวนเลือกได้
Land area (sq. mi)area_land_sq_mi

Land area in square miles (symbol: sq mi). Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display square kilometers if 'area_land_km2' is empty.

จำนวนเลือกได้
Land area (hectares)area_land_ha

The place's land area in hectares.

จำนวนเลือกได้
Land area (dunams)area_land_dunam

The place's land area in dunams.

จำนวนเลือกได้
Land area (acres)area_land_acre

The place's land area in acres.

จำนวนเลือกได้
Water area (sq. km)area_water_km2

Water area in square kilometers (symbol: km²). Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display square miles if 'area_water_sq_mi' is empty.

จำนวนเลือกได้
Water area (sq. mi)area_water_sq_mi

Water area in square miles (symbol: sq mi). Value must be entered in raw format (no commas or spaces). Auto-converted to display square kilometers if 'area_water_km2' is empty.

จำนวนเลือกได้
Water area (hectares)area_water_ha

The place's water area in hectares.

จำนวนเลือกได้
Water area (dunams)area_water_dunam

The place's water area in dunams.

จำนวนเลือกได้
Water area (acres)area_water_acre

The place's water area in acres.

จำนวนเลือกได้
Percent water areaarea_water_percent

Percent of water without the %.

ตัวอย่าง
21
จำนวนเลือกได้
Urban area (sq. km)area_urban_km2

Area of the place's urban area in square kilometers.

จำนวนเลือกได้
Urban area (sq. mi)area_urban_sq_mi

Area of the place's urban area in square miles.

จำนวนเลือกได้
Urban area (hectares)area_urban_ha

Area of the place's urban area in hectares.

จำนวนเลือกได้
Urban area (dunams)area_urban_dunam

Area of the place's urban area in dunams.

จำนวนเลือกได้
Urban area (acres)area_urban_acre

Area of the place's urban area in acres.

จำนวนเลือกได้
Urban area footnotesarea_urban_footnotes

Reference(s) for the urban area. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

สตริงเลือกได้
Rural area (sq. km)area_rural_km2

Area of the place's rural area in square kilometers.

จำนวนเลือกได้
Rural area (sq. mi)area_rural_sq_mi

Area of the place's rural area in square miles.

จำนวนเลือกได้
Rural area (hectares)area_rural_ha

Area of the place's rural area in hectares.

จำนวนเลือกได้
Rural area (dunams)area_rural_dunam

Area of the place's rural area in dunams.

จำนวนเลือกได้
Rural area (acres)area_rural_acre

Area of the place's rural area in acres.

จำนวนเลือกได้
Rural area footnotesarea_rural_footnotes

Reference(s) for the urban area. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

สตริงเลือกได้
Metropolitan area (sq. km)area_metro_km2

Area of the place's metropolitan area in square kilometers.

จำนวนเลือกได้
Metropolitan area (sq. mi)area_metro_sq_mi

Area of the place's metropolitan area in square miles.

จำนวนเลือกได้
Metropolitan area (hectares)area_metro_ha

Area of the place's metropolitan area in hectares.

จำนวนเลือกได้
Metropolitan area (dunams)area_metro_dunam

Area of the place's metropolitan area in dunams.

จำนวนเลือกได้
Metropolitan area (acres)area_metro_acre

Area of the place's metropolitan area in acres.

จำนวนเลือกได้
Metropolitan area footnotesarea_metro_footnotes

Reference(s) for the urban area. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

สตริงเลือกได้
Area rankarea_rank

The settlement's area, as ranked within its parent sub-division.

สตริงเลือกได้
First blank area section titlearea_blank1_title

Title of the place's first custom area section.

ตัวอย่าง
see [[London]]
สตริงเลือกได้
Area blank 1 (sq. km)area_blank1_km2

Area of the place's first blank area section in square kilometers.

จำนวนเลือกได้
Area blank 1 (sq. mi)area_blank1_sq_mi

Area of the place's first blank area section in square miles.

จำนวนเลือกได้
Area blank 1 (hectares)area_blank1_ha

Area of the place's first blank area section in hectares.

จำนวนเลือกได้
Area blank 1 (dunams)area_blank1_dunam

Area of the place's first blank area section in dunams.

จำนวนเลือกได้
Area blank 1 (acres)area_blank1_acre

Area of the place's first blank area section in acres.

จำนวนเลือกได้
Second blank area section titlearea_blank2_title

Title of the place's second custom area section.

สตริงเลือกได้
Area blank 2 (sq. km)area_blank2_km2

Area of the place's second blank area section in square kilometers.

จำนวนเลือกได้
Area blank 2 (sq. mi)area_blank2_sq_mi

Area of the place's second blank area section in square miles.

จำนวนเลือกได้
Area blank 2 (hectares)area_blank2_ha

Area of the place's third blank area section in hectares.

จำนวนเลือกได้
Area blank 2 (dunams)area_blank2_dunam

Area of the place's third blank area section in dunams.

จำนวนเลือกได้
Area blank 2 (acres)area_blank2_acre

Area of the place's third blank area section in acres.

จำนวนเลือกได้
Area footnotesarea_note

A place for additional information such as the name of the source.

ตัวอย่าง
<ref name="CenPopGazetteer2016">{{cite web|title=2016 U.S. Gazetteer Files|url=https://www2.census.gov/geo/docs/maps-data/data/gazetteer/2016_Gazetteer/2016_gaz_place_42.txt|publisher=United States Census Bureau|access-date=August 13, 2017}}</ref>
เนื้อหาเลือกได้
Dimensions footnotesdimensions_footnotes

Reference(s) for dimensions. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

เนื้อหาเลือกได้
Length in kmlength_km

Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if 'length_mi' is empty.

จำนวนเลือกได้
Length in mileslength_mi

Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if 'length_km' is empty.

จำนวนเลือกได้
Width in kilometerswidth_km

Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if 'length_mi' is empty.

จำนวนเลือกได้
Width in mileswidth_mi

Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if 'length_km' is empty.

จำนวนเลือกได้
Elevation in meterselevation_m

Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if 'elevation_ft' is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50&nbsp;m) is desired, use the 'max' and 'min' fields below.

จำนวนเลือกได้
Elevation in feetelevation_ft

Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if 'elevation_m' field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50–500&nbsp;ft) is desired, use the 'max' and 'min' fields below.

จำนวนเลือกได้
Elevation footnoteselevation_footnotes

Reference(s) for elevation. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

สตริงเลือกได้
Point of min elevationelevation_min_point

The name of the point of lowest elevation in the place.

ตัวอย่าง
[[Death Valley]]
บรรทัดเลือกได้
Minimum elevation (m)elevation_min_m

The minimum elevation in meters.

จำนวนเลือกได้
Minimum elevation (ft)elevation_min_ft

The minimum elevation in feet.

จำนวนเลือกได้
Minimum elevation rankelevation_min_rank

The point of minimum elevation's rank in the parent region.

ตัวอย่าง
1st
บรรทัดเลือกได้
Min elevation footnoteselevation_min_footnotes

Footnotes or citations for the minimum elevation.

เนื้อหาเลือกได้
Point of max elevationelevation_max_point

The name of the point of highest elevation in the place.

ตัวอย่าง
[[Mount Everest]]
บรรทัดเลือกได้
Maximum elevation (m)elevation_max_m

The maximum elevation in meters.

จำนวนเลือกได้
Maximum elevation (ft)elevation_max_ft

The maximum elevation in feet.

จำนวนเลือกได้
Maximum elevation rankelevation_max_rank

The point of maximum elevation's rank in the parent region.

ตัวอย่าง
2nd
บรรทัดเลือกได้
Max elevation footnoteselevation_max_footnotes

Footnotes or citations for the maximum elevation.

เนื้อหาเลือกได้
Population totalpopulation_total

Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas).

จำนวนเลือกได้
Population total figure's yearpopulation_as_of

The year for the population total (usually a census year).

จำนวนเลือกได้
Population footnotespopulation_footnotes

Reference(s) for population; placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags.

เนื้อหาเลือกได้
Population density (per square km)population_density_km2

The place's population density per square kilometer.

ตัวอย่าง
auto
สตริงเลือกได้
Population density (per square mi)population_density_sq_mi

The place's population density per square mile.

ตัวอย่าง
auto
สตริงเลือกได้
Population estimatepopulation_est

Population estimate, e.g. for growth projections 4 years after a census.

ตัวอย่าง
331000000
จำนวนเลือกได้
Population estimate figure as ofpop_est_as_of

The year, or the month and year, of the population estimate.

วันที่เลือกได้
Population estimate footnotespop_est_footnotes

Reference(s) for population estimate; placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags.

ตัวอย่าง
<ref name="USCensusEst2016"/>
เนื้อหาเลือกได้
Urban populationpopulation_urban

The place's urban population.

จำนวนเลือกได้
Urban population footnotespopulation_urban_footnotes

Reference(s) for urban population; placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags.

เนื้อหาเลือกได้
Urban population density (per square km)population_density_urban_km2

The place's urban population density per square kilometer.

ตัวอย่าง
auto
สตริงเลือกได้
Urban population density (per square mi)population_density_urban_sq_mi

The place's urban population density per square mile.

ตัวอย่าง
auto
สตริงเลือกได้
Rural populationpopulation_rural

The place's rural population.

จำนวนเลือกได้
Rural population footnotespopulation_rural_footnotes

Reference(s) for rural population; placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags.

เนื้อหาเลือกได้
Rural population density per sq. kmpopulation_density_rural_km2

The place's rural population density per square kilometer.

ตัวอย่าง
auto
บรรทัดเลือกได้
Rural population density per sq. mipopulation_density_rural_sq_mi

The place's rural population density per square mile.

ตัวอย่าง
auto
บรรทัดเลือกได้
Metropolitan area populationpopulation_metro

Population of the place's metropolitan area.

จำนวนเลือกได้
Metropolitan area population footnotespopulation_metro_footnotes

Reference(s) for metro population; placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags.

สตริงเลือกได้
Metropolitan population density per sq. kmpopulation_density_metro_km2

The place's metropolitan area's population density per square kilometer.

ตัวอย่าง
auto
จำนวนเลือกได้
Metropolitan population density per sq. mipopulation_density_metro_sq_mi

The place's metropolitan area's population density per square mile.

ตัวอย่าง
auto
จำนวนเลือกได้
Population rankpopulation_rank

The settlement's population, as ranked within its parent sub-division.

สตริงเลือกได้
Population density rankpopulation_density_rank

The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division.

สตริงเลือกได้
Custom population type 1 titlepopulation_blank1_title

Can be used for estimates. For an example, see Windsor, Ontario.

ตัวอย่าง
See: [[Windsor, Ontario]]
สตริงเลือกได้
Custom population type 1population_blank1

The population value for 'blank1_title'.

สตริงเลือกได้
Custom population type 1 density per sq. kmpopulation_density_blank1_km2

Population density per square kilometer, according to the 1st custom population type.

สตริงเลือกได้
Custom population type 1 density per sq. mipopulation_density_blank1_sq_mi

Population density per square mile, according to the 1st custom population type.

สตริงเลือกได้
Custom population type 2 titlepopulation_blank2_title

Can be used for estimates. For an example, see Windsor, Ontario.

ตัวอย่าง
See: [[Windsor, Ontario]]
สตริงเลือกได้
Custom population type 2population_blank2

The population value for 'blank2_title'.

สตริงเลือกได้
Custom population type 2 density per sq. kmpopulation_density_blank2_km2

Population density per square kilometer, according to the 2nd custom population type.

สตริงเลือกได้
Custom population type 2 density per sq. mipopulation_density_blank2_sq_mi

Population density per square mile, according to the 2nd custom population type.

สตริงเลือกได้
Demonympopulation_demonym

A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example, a citizen in Liverpool is known as a Liverpudlian.

ตัวอย่าง
Liverpudlian
บรรทัดเลือกได้
Population notepopulation_note

A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario, for an example.

เนื้อหาเลือกได้
Demographics type 1demographics_type1

A sub-section header.

ตัวอย่าง
Ethnicities
สตริงเลือกได้
Demographics section 1 footnotesdemographics1_footnotes

Reference(s) for demographics section 1. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

เนื้อหาเลือกได้
Demographics section 1 title 1demographics1_title1

Titles related to demographics_type1. For example: 'White', 'Black', 'Hispanic'... Additional rows 'demographics1_title1' to 'demographics1_title5' are also available.

สตริงเลือกได้
Demographics type 2demographics_type2

A second sub-section header.

ตัวอย่าง
Languages
บรรทัดเลือกได้
Demographics section 2 footnotesdemographics2_footnotes

Reference(s) for demographics section 2. Placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}.

สตริงเลือกได้
Demographics section 2 title 1demographics2_title1

Titles related to 'demographics_type1'. For example: 'English', 'French', 'Arabic'... Additional rows 'demographics2_title2' to 'demographics1_title5' are also available.

สตริงเลือกได้
Demographics section 2 info 1demographics2_info1

Information related to the titles. For example: '50%', '25%', '10%'... Additional rows 'demographics2_info2' to 'demographics2_info5' are also available.

เนื้อหาเลือกได้
Timezone 1timezone1

The place's primary time-zone.

ตัวอย่าง
[[Eastern Standard Time]]
สตริงเลือกได้
UTC offsetutc_offset

The place's time-zone's offset from UTC.

ตัวอย่าง
+8
สตริงเลือกได้
Timezone during DSTtimezone_DST

The place's time-zone during daylight savings time, if applicable.

ตัวอย่าง
[[Eastern Daylight Time]]
สตริงเลือกได้
UTC offset during DSTutc_offset_DST

The place's time-zone's UTC offset during daylight savings time, if applicable.

ตัวอย่าง
+9
สตริงเลือกได้
UTC offset 1utc_offset1

The place's primary time-zone's offset from UTC.

ตัวอย่าง
-5
สตริงเลือกได้
Timezone 1 (during DST)timezone1_DST

The place's primary time-zone during daylight savings time, if applicable.

ตัวอย่าง
[[Eastern Daylight Time]]
สตริงเลือกได้
UTC offset 1 (during DST)utc_offset1_DST

The place's primary time-zone's UTC offset during daylight savings time, if applicable.

ตัวอย่าง
-6
สตริงเลือกได้
Timezone 2timezone2

A second timezone field for larger areas such as a province.

ตัวอย่าง
[[Central Standard Time]]
สตริงเลือกได้
UTC offset 2utc_offset2

The place's secondary time-zone's offset from UTC.

ตัวอย่าง
-6
สตริงเลือกได้
Timezone 2 during DSTtimezone2_DST

The place's secondary time-zone during daylight savings time, if applicable.

ตัวอย่าง
[[Central Daylight Time]]
สตริงเลือกได้
UTC offset 2 during DSTutc_offset2_DST

The place's secondary time-zone's offset from UTC during daylight savings time, if applicable.

ตัวอย่าง
-7
สตริงเลือกได้
Postal code typepostal_code_type

Label used for postal code info, e.g. 'ZIP Code'. Defaults to 'Postal code'.

ตัวอย่าง
[[Postal code of China|Postal code]]
สตริงเลือกได้
Postal codepostal_code

The place's postal code/zip code.

ตัวอย่าง
90210
สตริงเลือกได้
Postal code 2 typepostal2_code_type

If applicable, the place's second postal code type.

สตริงเลือกได้
Postal code 2postal2_code

A second postal code of the place, if applicable.

ตัวอย่าง
90007
สตริงเลือกได้
Area codearea_code

The regions' telephone area code.

สตริงเลือกได้
Area code typearea_code_type

If left blank/not used, template will default to 'Area code(s)'.

สตริงเลือกได้
Geocodegeocode

See [[Geocode]].

สตริงเลือกได้
ISO 3166 codeiso_code

See ISO 3166.

สตริงเลือกได้
Registration/license plate inforegistration_plate

See Vehicle registration plate.

สตริงเลือกได้
Blank name section 1blank_name_sec1

Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.

สตริงเลือกได้
Blank info section 1blank_info_sec1

The information associated with the 'blank_name_sec1' heading. The info is displayed on the right side of the infobox in the same row as the name. For an example, see [[Warsaw]].

เนื้อหาเลือกได้
Blank 1 name section 1blank1_name_sec1

Up to 7 additional fields 'blank1_name_sec1' ... 'blank7_name_sec1' can be specified.

สตริงเลือกได้
Blank 1 info section 1blank1_info_sec1

Up to 7 additional fields 'blank1_info_sec1' ... 'blank7_info_sec1' can be specified.

เนื้อหาเลือกได้
Blank name section 2blank_name_sec2

For a second section of blank fields.

สตริงเลือกได้
Blank info section 2blank_info_sec2

The information associated with the 'blank_name_sec2' heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see [[Warsaw]].

ตัวอย่าง
Beijing
เนื้อหาเลือกได้
Blank 1 name section 2blank1_name_sec2

Up to 7 additional fields 'blank1_name_sec2' ... 'blank7_name_sec2' can be specified.

สตริงเลือกได้
Blank 1 info section 2blank1_info_sec2

Up to 7 additional fields 'blank1_info_sec2' ... 'blank7_info_sec2' can be specified.

เนื้อหาเลือกได้
Official website in Englishwebsite

External link to official website. Use the {{URL}} template, thus: {{URL|example.com}}.

สตริงเลือกได้
Footnotesfootnotes

Text to be displayed at the bottom of the infobox.

เนื้อหาเลือกได้
Language 1 first transcription translit_lang1_info1

Transcription of type 1 in the first other language.

ตัวอย่าง
{{lang|zh|森美兰}}
บรรทัดเลือกได้
Language 1 first transcription typetranslit_lang1_type1

Type of transcription used in the first language's first transcription.

ตัวอย่าง
[[Chinese Language|Chinese]]
บรรทัดเลือกได้
Language 1 second transcription translit_lang1_info2

Transcription of type 1 in the first other language.

ตัวอย่าง
{{lang|ta|நெகிரி செம்பிலான்}}
บรรทัดเลือกได้
Language 1 second transcription typetranslit_lang1_type2

Type of transcription used in the first language's first transcription.

ตัวอย่าง
[[Tamil Language|Tamil]]
บรรทัดเลือกได้
Demographics section 1 info 1demographics1_info1

Information related to the titles. For example: '50%', '25%', '10%'... Additional rows 'demographics1_info1' to 'demographics1_info5' are also available.

เนื้อหาเลือกได้

หมวดหมู่ติดตาม

แก้
 1. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with a dot map (0)
 2. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with bad settlement type (0)
 3. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with image map1 but not image map (0)
 4. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with imprecise region codes (0)
 5. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with missing country (0)
 6. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with no map (0)
 7. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with no coordinates (0)
 8. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with possible area code list (0)
 9. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with possible demonym list (0)
 10. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with possible motto list (0)
 11. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with possible nickname list (0)
 12. หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลนิคมที่มีพารามิเตอร์วิกิสนเทศ (0)
 13. หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลนิคมที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก (1,425)
 14. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with conflicting parameters (0)
 15. หมวดหมู่:Pages using infobox settlement with ignored type (0)
 16. หมวดหมู่:Templates calling Infobox settlement (0)