แม่แบบ:กลอนสุภาพ (กลอนแปด)

๏ {{{1}}} {{{2}}}
{{{3}}} {{{4}}}
{{{ที่มา}}}

วิธีใช้แก้ไข

  • 1 แม่แบบ ต่อ 1 บท
  • ถ้ากลอนมีมากกว่า 1 บท ก็ให้เอาแม่แบบมาต่อๆ กัน
  • ถ้าต้องการใส่ ที่มา ที่ท้ายบทด้วย ให้เพิ่มข้อมูลลงไปในช่อง source= หรือ ที่มา= ต่อท้าย