พระแม่คงคา เทวีในศาสนาฮินดู ผู้ดูแลและรักษาแม่น้ำคงคาและเป็นเทพแห่งน้ำ

พระแม่คงคา
เทพแห่งน้ำ
Ganga Haridwar.jpg
เทวรูปพระแม่คงคากลางแม่น้ำคงคา ในเมืองหริทวาร ประเทศอินเดีย
ส่วนเกี่ยวข้องเทวีในศาสนาฮินดู
อาวุธหม้อปูรณฆฏะ, กมัณฑลุ, อักษะมาลา
พาหนะปลาใหญ่, จระเข้, มกร
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองพระศิวะ (ศิวปุราณะ)
พระวิษณุ (พรหมไววรรตปุราณะ - วิษณุปุราณะ)
พระเจ้าศานตนุ (มหาภารตะ)
บุตร - ธิดาภีษมะ (มหาภารตะ)
จิตรกรรมถอดแบบจากจิตรกรรมโบราณของอินเดียภาคเหนือ รูปพระแม่คงคาทรงมกรเป็นพาหนะ

เทศกาลและพิธีกรรมแก้ไข

ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลแก้ไข

  • คงคาดุเซร่า - เพื่อระลึกวันที่พระแม่คงคาเสด็จจากเทวโลกสู่โลกมนุษย์ มีการบูชาริมแม่น้ำคงคาและเทวรูปพระนางคงคาตามเทวสถานต่างๆ.
  • คงคาสัปตมี - เพื่อระลึกวันที่พระแม่คงคาได้ถูกฤๅษีชหนุปล่อยและเสด็จมาผ่านกองอังคารของราชกุมารทั้งหมื่นได้สำเร็จ มีการบูชาริมแม่น้ำคงคาและเทวรูปพระแม่คงคาตามโบสถ์พราหมณ์ต่าง ๆ
  • คงคาบูชา - มีการสร้างเทวรูปพระคงคาด้วยดินเมื่อบูชาแล้วจะเชิญไปลอยแม่น้ำคงคา ถือเป็นการส่งเสด็จกลับสู่เทวโลก เป็นเทศกาลที่มีชื่อของโกลกาตาและท่าน้ำตรีเวณี วังน้ำวนสังคัม
  • การลอยอังคารและอัฐิในศาสนาฮินดูและศาสนาเชน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข