แพรกษา อ่านว่า [แพฺรก-กะ-สา][1] อาจหมายถึง

อ้างอิง แก้ไข

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561, หน้า 52.