แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (อังกฤษ: general practitioner, GP) เป็นแพทย์ที่รักษาอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังทั่วไป รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยและประชาชน

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีหน้าที่ให้การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่ปรากฏขึ้นในระยะแรกซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน แพทย์จะให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของผู้ป่วย การดูแลนี้ไม่จำเป็นจะต้องจำเพาะลงไปในอวัยวะหนึ่งๆ หรือระบบหนึ่งๆ ของร่างกาย และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหลายๆ ปัญหาพร้อมกันได้ ทั้งยังสามารถให้การดูแลแก่ผู้ป่วยทุกเพศและทุกช่วงอายุ

บทบาทโดยจำเพาะของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอาจมีความแตกต่างกันได้มากในแต่ละประเทศ หรือในบางพื้นที่ของประเทศเดียวกัน เช่น ในพื้นที่ชุมชนเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้ว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมักมีหน้าที่จำเพาะลงไปในด้านการให้การดูแลปัญหาสุขภาพเรื้อรัง อาการเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ไม่เป็นอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิต การตรวจและคัดกรองโรคเบื้องต้นในระยะแรก และส่งต่อผู้ป่วยให้กับแพทย์เฉพาะทางตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการป่วยที่รุนแรง รวมถึงการให้การดูแลเพื่อป้องกันโรค สุขศึกษา และการให้วัคซีน ในขณะเดียวกัน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ทำงานในชนบทของประเทศกำลังพัฒนา อาจทำหน้าที่หลักในการให้การดูแลฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ทำคลอด ตรวจรักษาโรคในโรงพยาบาลชุมชน ทำหัตถการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนมาก เป็นต้น