แดแนสนัตมาแกดอนียา

แดแนสนัตมาแกดอนียา (มาซิโดเนีย: Денес Над Македонија, แปลว่า "วันนี้เหนือมาซิโดเนีย") เป็นชื่อของเพลงชาตินอร์ทมาซิโดเนีย ประพันธ์ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2486 หรือ พ.ศ. 2487 ทำนองโดยตอดอร์ สกาลอฟสกี เนื้อร้องโดยวลาดอ มาแลสกี เดิมเพลงนี้ใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย (ภายใต้การปกครองของยูโกสลาเวีย) มาตั้งแต่การสถาปนาประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2487 ต่อมาเมื่อมาซิโดเนียประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2534 เพลงนี้ก็ได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติของมาซิโดเนียและนอร์ทมาซิโดเนียมาจนถึงปัจจุบัน[1][2][3]

Денес Над Македонија
เนื้อร้องวลาดอ มาแลสกี (Vlado Maleski), พ.ศ. 2486
ทำนองตอดอร์ สกาลอฟสกี (Todor Skalovski), พ.ศ. 2486
รับไปใช้พ.ศ. 2487

เนื้อร้องแก้ไข

ภาษามาซิโดเนียแก้ไข

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
อักษรกรีก
อักษรอาหรับ
การถอดแบบ IPA

Прва строфа:
Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
𝄆 Македонците се борат,
за своите правдини! 𝄇

Втора строфа:
Не плачи Македонијо мајко мила,
Крени глава гордо, високо,
𝄆 Старо, младо, машко и женско,
На нозе се кренало! 𝄇

Трета строфа:
Одново сега знамето се вее,
на Крушевската Република!
𝄆 Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански! 𝄇

Четврта строфа:
Горите македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!
𝄆 Македонија слободна,
слободно живее! 𝄇[4]

Përva strofa:
Denes nad Makedonija se ragja,
novo sonce na slobodata!
𝄆 Makedoncite se borat,
za svoite pravdini! 𝄇

Vtora strofa:
Ne plaçi Makedonijo majko mila,
Kreni glava gordo, visoko,
𝄆 Staro, mlado, mashko i zhensko,
Na noze se krenalo! 𝄇

Treta strofa:
Odnovo sega znameto se vee,
na Krushevskata Republika!
𝄆 Goce Delçev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski! 𝄇

Çetvërta strofa:
Gorite Makedonski shumno peat,
novi pesni, novi vesnici!
𝄆 Makedonija slobodna,
slobodno zhivee! 𝄇

Πύρϝα στρόφα
Δένες ναδ Μακεδόνια σε ράγ̇α,
νόϝο σόντσε να σλοβόδατα!
𝄆 Μακεδόντσιτε σε βόρατ,
ζα σϝόϊτε πράϝδινι! 𝄇

Ϝτόρα στρόφα
Νε πλάτσ̌ι Μακεδόνιο μάικο μίλα,
Κρένι γλάϝα γόρδο, ϝίσοκο,
𝄆 Στάρο, μλάδο, μάσ̌κο ι ζ̌ένσκο,
Να νόζε σε κρέναλο! 𝄇

Τρέτα στρόφα
Όδνοϝο σέγα ζνάμετο σε ϝεε,
να Κρουσ̌έϝσκατα Ρεπούβλικα!
𝄆 Γότσε Δέλτσ̌εϝ, Πίτου Γούλι,
Δάμε Γρούεϝ, Σάνδανσκι! 𝄇

Τσ̌έτϝυρτα στρόφα
Γόριτε Μακέδονσκι σ̌ούνμο πέατ,
νόϝι πέσνι, νόϝι ϝέσνιτσι!
𝄆 Μακεδόνια σλόβοδνα,
σλόβοδνο ζ̌ίϝεε! 𝄇

:پروا سترۉفا
،دەنەس ناد ماقەدۉنىيا سە راگا
!نۉوۉ سۉنڄە نا سلۉبۉداتا
،ماقەدۉنڄىتە سە بۉرات 𝄇
𝄆 !زا سوۉىتە پراودىنى

:وتۉرا سترۉفا
،نە پلاچى ماقەدۉنىيۉ مايقۉ مىلا
،قرەنى علاوا عۉردۉ، وىسۉقۉ
،ستارۉ، ملادۉ، ماشقۉ ى ژەنسقۉ 𝄇
𝄆 !نا نۉزە سە قرەنالۉ

:ترەتا سترۉفا
،ۉدنۉوۉ سەعا زنامەتۉ سە وەە
!نا قرۆشەوسقاتا رەپۆبلىقا
،عۉڄە دەلچەو، پىتۆ عۆلى 𝄇
𝄆 !دامە عرۆەو، ساندانسقى

:چەتورتا سترۉفا
،عۉرىتە ماقەدۉنسقى شۆمنۉ
!نۉوى پەسنى، نۉوى وەسنىڄى
،ماقەدۉنىيا سلۉبۉدنا 𝄇
𝄆 !سلۉبۉدنۉ ژىوەە

[ˈpr̩va ˈs̪t̪rɔfa]
[ˈd̪ɛn̪ɛs̪ n̪at̪ makɛˈd̪ɔn̪ija s̪ɛ ˈraɟa ǀ]
[ˈnɔvɔ ˈs̪ɔn̪t̪͡s̪ɛ n̪a s̪ɫ̪ɔˈbɔd̪at̪a ‖]
𝄆 [makɛˈd̪ɔn̪t̪͡s̪it̪ɛ s̪ɛ ˈbɔrat̪ ǀ]
[z̪a ˈs̪vɔit̪ɛ ˈpravd̪in̪i ‖] 𝄇

[ˈft̪ɔra ˈs̪t̪rɔfa]
[n̪ɛ ˈpɫ̪at͡ʃi makɛˈd̪ɔn̪ijɔ ˈmajkɔ ˈmiɫ̪a ǀ]
[ˈkrɛn̪i ˈgɫ̪ava ˈgɔrd̪ɔ ǀ ˈvis̪ɔkɔ ǀ]
𝄆 [ˈs̪t̪arɔ ǀ ˈmɫ̪ad̪ɔ ǀ ˈmaʃkɔ i ˈʒɛn̪s̪kɔ ǀ]
[n̪a ˈn̪ɔz̪ɛ s̪ɛ ˈkrɛn̪aɫ̪ɔ ‖] 𝄇

[ˈt̪rɛt̪a ˈs̪t̪rɔfa]
[ˈɔd̪n̪ɔvɔ ˈs̪ɛga ˈz̪n̪amɛt̪ɔ s̪ɛ vɛː ǀ]
[n̪a kruˈʃɛfs̪kat̪a rɛˈpubl̪ika ǁ]
𝄆 [ˈgɔt̪͡s̪ɛ ˈd̪ɛl̪t͡ʃɛf ǀ ˈpit̪u ˈgul̪i ǀ]
[ˈd̪amɛ ˈgruɛf ǀ ˈs̪an̪d̪an̪s̪ki ǁ] 𝄇

[ˈt͡ʃɛt̪vr̩t̪a ˈs̪t̪rɔfa]
[ˈgɔrit̪ɛ maˈkɛd̪ɔn̪s̪ki ˈʃumn̪ɔ ˈpɛat̪ ǀ]
[ˈn̪ɔvi ˈpɛs̪n̪i ǀ ˈn̪ɔvi ˈvɛs̪n̪it̪͡s̪i ǁ]
𝄆 [makɛˈd̪ɔn̪ija ˈs̪ɫ̪ɔbɔd̪n̪a ǀ]
[ˈs̪ɫ̪ɔbɔd̪n̪ɔ ˈʒivɛː ǁ] 𝄇

คำแปลแก้ไข

วันนี้เหนือแผ่นดินมาซีโดเนีย ได้ถือกำเนิดแล้ว
ดวงตะวันดวงใหม่แห่งเสรีภาพ
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !

ครั้งนี้ธงได้โบกสะบัดอีกครั้ง
(ธงแห่ง) สาธารณรัฐกรูแชวอ (Krushevo Republic)
กอตแซ แดลแชฟ (Gotse Delchev), ปีตู กูลี (Pitu Guli)
ดาแม กรูแอฟ (Dame Gruev), ซันดันสกี (Yane Sandanski) ![5]
กอตแซ แดลแชฟ, ปีตู กูลี
ดาแม กรูแอฟ, ซันดันสกี !

ป่าไม้มาซิโดเนียขับขาน
ทั้งบทเพลงใหม่และข่าวใหม่
มาซิโดเนียเป็นไทแล้ว
ความเสรีจงเจริญ !
มาซิโดเนียเป็นไทแล้ว
ความเสรีจงเจริญ !

อ้างอิงแก้ไข

  1. Закон за химната на Република Македонија, Службен весник на РМ 50/92
  2. Закон за химната на Република Македонија
  3. „По Републиката, Карев ја загуби и химната“
  4. https://web.archive.org/web/20170617032120/http://www.mfa.gov.mk/index.php/mk/ministerstvo/protokol/drzavni-simboli-na-rm Државни симболи на Р. Македонија. Ministry of Foreign Affairs. Government of the Republic of Macedonia. Retrieved 2017-06-17.
  5. ชื่อของบุคคลทั้งสี่คนนี้ เป็นชื่อของวีรบุรุษแห่งประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข