แดง (แก้ความกำกวม)

แดง สามารถหมายถึง

  • สีแดง สีที่มีความยาวคลื่น 630-760 นาโนเมตร
  • [[แดง
(พรรณไม้)]] พรรณไม้ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Xylia kerrii และยังเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตาก