โคโต
(江東区)
เขตการปกครองพิเศษ - แขวง
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเน้นแขวงโคโต
แผนที่ตั้งในจังหวัดเน้นแขวงโคโต
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Kōtō City
จังหวัด โตเกียว
ภูมิภาค คันโต
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 39.48 ตร.กม.
ประชากร 442,271 คน (พ.ศ. 2551)
ความหนาแน่น 11,070 คน/ตร.กม.
สัญลักษณ์ประจำเขตปกครอง


ตราสัญลักษณ์ของ แขวงโคโต
ตราสัญลักษณ์ของแขวงโคโต


เว็บไซต์ Kōtō แขวงโคโต

โคโต (ญี่ปุ่น: 江東区 โรมาจิKōtō-ku) เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจากศูนย์กลางเมืองโตเกียวโดยมีแม่น้ำซูมิดะเป็นแนวเขตทางทิศตะวันตก แม่น้ำอารากาวะเป็นแนวเขตทางทิศตะวันออก ทางทิศใต้ติดกับอ่าวโตเกียว ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 442,271 คน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข