ไซโกซิตี

(เปลี่ยนทางจาก เฮเทอโรไซกัส)

ไซโกซิตี (อังกฤษ: zygosity) คือความเหมือนหรือไม่เหมือนของยีนทั้งสองของลักษณะหนึ่งๆ ของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ หากยีนทั้งสองเหมือนกัน สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะมีลักษณะนั้นๆ แบบเป็นฮอโมไซกัส (อังกฤษ: homozygous) หรือเป็นพันธุ์แท้ หากไม่เหมือนกัน สิ่งมีชีวิตนั้นจะมีลักษณะนั้นๆ แบบเป็นเฮเทอโรไซกัส (อังกฤษ: heterozygous) หรือเป็นพันทางหรือพันธุ์ผสม หากหายไปยีนหนึ่งเหลือเพียงยีนเดียวเรียกว่าเฮมิไซกัส (hemizygous) หากหายไปทั้งสองยีนเรียกว่านัลลิไซกัส (nullizygous)

ประเภทต่างๆ แก้ไข

คำต่างๆ อย่าง ฮอโมไซกัสและเฮเทอโรไซกัสนั้นใช้สำหรับอธิบายลักษณะจีโนไทป์ที่ตำแหน่งโลคัสหนึ่งๆ บนดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมสองชุด (ดิพลอยด์) โดยฮอโมไซกัสหมายถึงการที่จีโนไทป์นั้นมีอัลลีลสองอันที่เหมือนกันบนโลคัสหนึ่งๆ เฮเทอโรไซกัสหมายถึงการที่จีโนไทป์นั้นมีอัลลีลที่ไม่เหมือนกันสองอันบนโลคัสหนึ่งๆ เฮมิไซกัสหมาถึงการที่จีโนไทป์นั้นมียีนเพียงยีนเดียว ส่วนนัลลิไซกัสหมายถึงการที่จีโนไทป์นั้นไม่มียีนใดๆ อยู่เลย

ฮอโมไซกัส แก้ไข

การเซลล์หนึ่งๆ จะมียีนหนึ่งๆ เป็นฮอโมไซกัส หมายความว่ามีอัลลีลที่เหมือนกันอยู่บนฮอโมโลกัสโครโมโซมทั้งสองอัน เซลล์หรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ จะถูกเรียกว่าเป็นฮอโมไซโกต สิ่งมีชีวิตพันธฺุ์แท้จะมีลักษณะหนึ่งๆ ที่สนใจ เป็นฮอโมไซกัสเสมอ

เฮเทอโรไซกัส แก้ไข

เฮมิไซกัส แก้ไข

นัลลิไซกัส แก้ไข

ออโตไซกัสและอัลโลไซกัส แก้ไข

แฝดเหมือน (โมโนไซโกต) และแฝดต่าง (ไดไซโกต) แก้ไข

พันธุศาสตร์ประชากร แก้ไข