ตำนานน้ำท่วมโลก

(เปลี่ยนทางจาก เหตุการณ์น้ำท่วมโลก)

ตำนาน น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ ที่ทำให้เกิดโดยพระเจ้าหรือเทพเจ้า เพื่อทำลายล้างอารยธรรม โดยเป็นการลงโทษความบาปของมนุษย์ เพื่อเริ่มต้นอารยธรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลมายังปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่แพร่หลายในตำนานของวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น

ภาพ The Deluge (น้ำท่วมใหญ่) โดย กุสตาฟว์ ดอเร

ตำนานต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่มนุษย์ทั่วโลกคุ้นเคยที่สุด วัฒนธรรมในโลกนี้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวนมาก ต่างมีเรื่องราวบันทึกเกี่ยวกับ "น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่" ที่ทำลายล้างอารยธรรมโลกสมัยโบราณจนสิ้น

อ้างอิงแก้ไข

  1. สุกัญญา ภัทราชัย, เพลงพื้นบ้านของไทย ใน เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะ การละเล่น และการแสดงพื้นบ้านของไทย, ๒๕๓๒ : ๓๕๑

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข