เสรีอนุรักษนิยม

(เปลี่ยนทางจาก เสรีอนุรักษ์นิยม)

เสรีอนุรักษนิยม (อังกฤษ: Liberal conservatism) เป็นอุดมการณ์การเมืองที่ผสมผสานระหว่างนโยบายอนุรักษนิยม กับทัศนคติแบบเสรีนิยม[1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหลักจริยธรรม และประเด็นสังคม หรือ การเมืองอนุรักษ์นิยมที่มีความเสถียรโดยอุดมการณ์เสรีนิยม หรือกล่าวโดยสรุปคือ อนุรักษ์นิยมในทางทฤษฎี และเสรีนิยมในทางปฏิบัติ

เสรีอนุรักษนิยม รวมถึงมุมมองของเสรีนิยมคลาสสิกขั้นต่ำ การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ ตามปัจเจกชน ซึ่งนำไปสู่หลักเสรีทางตลาดและการสร้างความมั่นคง ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล[2] อย่างไรก็ตาม ปัจเจกชนไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองบนความรับผิดชอบของหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างถี่ถ้วน เสรีอนุรักษนิยมเชื่อในเรื่องของรัฐเข้มแข็ง ซึ่งจำเป็นที่จะประกันไปสู่การรับรองทางกฎหมายและคำสั่ง และสถาบันทางสังคมที่ต้องการบำรุงความรู้สึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของชาติ[2] เสรีอนุรักษนิยมเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีจุดยืนในการสนับสนุน เสรีภาพทางพลเมืองตามหลักสังคมอนุรักษ์นิยม ซึ่งอยู่เป็นสเปกตรัมของขวากลาง

อ้างอิง แก้ไข

  1. Nordsieck, Wolfram. "Parties and Elections in Europe".
  2. 2.0 2.1 McAnulla 2006.

บรรณานุกรม แก้ไข