เวชระเบียนและสถิติ

เวชระเบียนและสถิติ (อังกฤษ: medical record and statistics) หมายถึง คำที่มาจากคำว่า เวชระเบียน และ เวชสถิติ ซึ่งมีความหมายรวมถึงทั้งส่วนที่เป็นเวชระเบียน และเวชสถิติ รวมกันทั้งสองคำหลัก ซึ่งมาจากหน้าที่ของส่วนงาน ฝ่าย หรือแผนก ที่ถูกจัดแบ่งในการดำเนินงานของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนแต่เดิมนั้นจะครอบคลุมงานที่เป็นงานด้านเวชสถิติ เอาไว้ด้วยจึงมักเรียกส่วนงาน ฝ่าย หรือแผนกนั้นรวมกันว่า เวชระเบียนและสถิติ ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขบาง แห่งนั้นอาจมีการแบ่งแยกย่อยออกจากกัน [1] ส่วนสมาคมที่มีการจัดตั้งขึ้นสำหรับบุคลากรทางด้านเวชระเบียนและสถิตินั้น มีชื่อว่า สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ 3/109 ซอยอินทามระ 35 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประสพชัย พานาดา เป็นนายกสมาคม และกรรมการอีกจำนวน 9 คน [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. แสงเทียน อยู่เถา, เวชระเบียน, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, ๒๕๕๑.
  2. โฮมเพจสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย, http://www.thaicoder.net, ๒๕๕๓.