เริมเบา (มลายู: Rembau) เป็นหนึงในเจ็ดของการปกครองของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน มีประชากร 40,000คน อยู่ทางทิศใต้ของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย