เยิร์ต หมายถึง กระโจมซึ่งที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายของชาวเอเชียกลาง ส่วนใหญ่ต้องการที่จะใช้ชีวิตเร่ร่อนโดยอาศัยการล่าสัตว์ป่าเป็นอาชีพ ประเทศที่มีการใช้กระโจมเป็นที่อยู่อาศัย เช่น คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน มองโกเลีย เป็นต้น