รงควัตถุ

(เปลี่ยนทางจาก เม็ดสี)

รงควัตถุ (อังกฤษ: pigment) คือสารที่ดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด แต่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อนำไปใช้ได้เหมือนกัน โดยการสังเคราะห์แสงแบ่งเป็น 2 ระบบตามความยาวคลื่นของพลังงาน

  1. Photosystem I (PS I): มีความยาวคลื่น 700 nm มีรงควัตถุเพียงตัวเดียว คือ Chlorophyll A มีสีเขียวเข้มหรือสีเขียวแกมน้ำเงิน พบในพืชชั้นสูงทุกชนิดที่สังเคราะห์แสงได้ และในยูกลีนา แบคทีเรียบางชนิด
  2. Photosystem II (PS II): ความยาวคลื่นพลังงานที่ใช้กระตุ้น 680 nm
สีฟ้านี้เป็นรงควัตถุธรรมชาติในรูปของผง
สีฟ้านี้เป็นรงควัตถุที่สังเคราะห์ขึ้นมา