พิษณุโลก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เมืองพิษณุโลก)

พิษณุโลก มาจากคำว่า วิษณุโลก (โลกของพระวิษณุ อันหมายถึงวิมานของพระวิษณุ) อาจหมายถึง