เมืองของญี่ปุ่น

เมือง (ญี่ปุ่น:  โรมาจิshi) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการบริหารงานของรัฐ โดยที่เมืองในญี่ปุ่นจะอยู่ในระดับเดียวกับตำบล (ญี่ปุ่น:  โรมาจิmachi) และหมู่บ้าน (ญี่ปุ่น:  โรมาจิmura) หรือกล่าวคือ แต่ละเมือง ตำบล และหมู่บ้านจะมีการพื้นที่และการบริหารงานแยกส่วนกันอย่างเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่น พ.ศ. 2490[1][2]

แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตเมืองในประเทศญี่ปุ่น

สถานะของเมืองแก้ไข

มาตรา 8 ของกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ที่เทศบาลจะกำหนดให้เป็นเมือง:

  • ต้องมีประชากรโดยทั่วไปเท่ากับ 50,000 คนหรือมากกว่า
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องอยู่ในใจกลางพื้นที่เขตเมือง
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องได้รับการว่าจ้างในการพาณิชย์, อุตสาหกรรม หรืออาชีพอื่น ๆ ภายในเมือง
  • เงื่อนไขอื่นใดที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจังหวัดจะต้องได้รับความพึงพอใจ

การยกฐานะหน่วยการบริหารจะได้รับการอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ministry of Internal Affairs and Communications, e-gov database of legal texts: Chihōjichihō Archived 2005-02-05 at the Wayback Machine.
  2. Ministry of Justice, Japanese Law Translation Database System: Local Autonomy Act