เมืองของประเทศญี่ปุ่น

เขตการปกครองของประเทศญี่ปุ่น
(เปลี่ยนทางจาก เมืองของญี่ปุ่น)

เมือง (ญี่ปุ่น: โรมาจิchō หรือ machiทับศัพท์: โช หรือ มาจิ) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาล หน่วยการปกครองที่สูงกว่าเมืองคือจังหวัด ไม่มีหน่วยการปกครองที่ต่ำกว่าอีก ในหนึ่งจังหวัดจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ เทศบาล คือ เทศบาลหมู่บ้าน เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยที่แต่ละเทศบาลเป็นอิสระต่อกัน

เมื่อหมู่บ้านพัฒนาจนมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "เมือง" และเมื่อเมืองพัฒนาและมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "นคร" ทั้งนี้นครที่มีการพัฒนาและมีความสำคัญตลอดจนความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาจจะได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นนครระดับพิเศษที่มีอยู่ 3 ระดับคือ นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาล, นครศูนย์กลาง และนครพิเศษ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข