เพลงสดุดีพระสังฆราช (สดุดีพระสันตะปาปา)


เพลงสดุดีพระสังฆราช หรือสดุดีพระสันตะปาปา (อิตาลี: :Inno e Marcia Pontificale; อังกฤษ: Pontifical Anthem) เป็นเพลงที่บรรเลงเพื่อเป็นเครื่องหมายของพระสังฆราช พระสันตปาปาหรือผู้แทนของท่าน เช่น เอกอัครสมณทูต และบรรเลงในโอกาสพิธีสำคัญต่างๆ เมื่อธงแห่งรัฐวาติกันถูกนำขึ้นอย่างเป็นทางการ จะมีการบรรเลงเพลงนี้เพียง 8 ห้องเพลงแรกเท่านั้น

ประวัติแก้ไข

เพลงสดุดีพระสังฆราชถูกแต่งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1869 โดย ชาร์ล กูโน เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสการขึ้นครองราชของสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 แต่เดิมเพลงนี้มีชื่อเรียกว่า Marche pontificale (ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า มาร์ชพระสันตะปาปา) เพลงนี้มีชื่อเสียงมากหลังจากการบรรเลงครั้งแรก

เนื้อเพลงแก้ไข

เชิญเชิญพวกเราคริสตชนจงเปล่งเสียงกึกก้อง
บรรเลงเพลงร้องแซ่ซ้องอวยชัยท่านสันตะปาปา (ซ้ำ)
ขอสาธุการให้สุขสันต์ยืนยงคงนาน
มีความเจริญ นิรโศก นิรโรค มีโชคชัยสุขังพลัง
กอปรด้วยการุญบุญสุธรรมเหลือพรรณนา
เปรียบบิดาใจปราณีปิยบุตรสุดนิยมก้มเกล้าอวยชัยใจกตัญญู
เราทุกคนจงพร้อมพรัก สามิภักดิ์รักวันทนา
องค์พระสันตะปาปาผู้ทรงนำบรรดาคริสตชน
ทรงพิทักษ์รักษ์พระสมัย เราเลื่อมใสพระศาสนาสากล
มาจงรักกันเต็มกมลจะเป็นมงคลตลอดนิรันดร์เทอญ[1]

อ้างอิงแก้ไข