เทศบาลตำบลเวียงสา

เทศบาลตำบลในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเวียงสา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ของตำบลกลางเวียง

เทศบาลตำบลเวียงสา
คำขวัญ: พัฒนาเทศบาลให้น่าอยู่
สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
บนจุดยืนธรรมาภิบาล
บูรณาการชุมชนเข้มแข็ง
ก้าวสู่แหล่งเศรษฐกิจท่องเที่ยว
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก
พื้นที่
 • ทั้งหมด1 ตร.กม. (0.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด3,183 คน
 • ความหนาแน่น3,183 คน/ตร.กม. (8,240 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา 636 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 55110
เว็บไซต์http://www.wiangsa.com เทศบาลตำบลเวียงสา
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลเวียงสา ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลกลางเวียงขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลกลางเวียงเป็น “เทศบาลตำบลเวียงสา” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ลักษณะที่ตั้งแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา

เขตการปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลเวียงสามีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร่ ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ของตำบลกลางเวียง คือ

 • หมู่ 3 บ้านกลางเวียง
 • หมู่ 4 บ้านบุญยืน

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจำนวน 3,183 คน แยกเป็นชาย 1,488 คน หญิง 1,695 คน ความหนาแน่นของประชากร 3,183 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 1,088 หลังคาเรือน

การคมนาคมแก้ไข

การคมนาคมทางบก มีถนนสายต่างๆ ดังนี้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 และถนนภายในหมู่บ้านต่างๆ

การศึกษาแก้ไข

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลตำบลเวียงสา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

การสาธารณสุขแก้ไข

สถานประกอบการแก้ไข

 • ธนาคาร 3 แห่ง
 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาครออมสิน
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรุงไทย-ธกส.อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง
 • ตลาดสด 1 แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
 • สถานีขนส่ง 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข