เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

เทศบาลตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ หรือที่คนในท้องถิ่นนิยมเรียก เมืองขุขันธ์ เป็นเทศบาลตำบลตั้งอยู่ในเขต อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.5 ตร.กม. (0.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2555)
 • ทั้งหมด4,990
 • ความหนาแน่น3,326.66 คน/ตร.กม. (8,616.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนนเทพนิมิต ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไทย ประเทศไทย 33140
โทรศัพท์045-671022
โทรสาร045-671541
เว็บไซต์http://mungkhukhan.org/ เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เดิมเป็น สุขาภิบาลโดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลห้วยเหนือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล จากเทศบาลตำบลห้วยเหนือ เป็น เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์มีพื้นที่ 1.5 ตร.กม. หรือประมาณ 937.5 ไร่

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เป็นที่เนินสูง บริเวณจุดศูนย์กลางและลาดเอียงทุกด้านซึ่งล้อมรอบด้วยนาข้าว โดยมี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 หรือ ถนนสายขุขันธ์–ศรีสะเกษ ตัดผ่านกลางชุมชน

ประชากรแก้ไข

ประชากรในเขตเทศบาลจำนวน 4,660 คน เป็นชาย 2,278 คนและหญิง 2,382 คน จำนวน 1,425 ครัวเรือน มีความหนาแน่นประมาณ 3,326 คน/ตารางกิโลเมตร โดยกระจุกตัวอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชนตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 และมีอัตราการเพิ่มของประชากรในเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 0.12 อันเนื่องมาจากภายในเขตเทศบาลตำบลตำบลเมืองขุขันธ์ ได้มีการใช้พื้นที่เต็มพื้นที่แล้ว มีจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนบ้านภูมิเหนือ (หมู่ 6)
 • ชุมชนบ้านภูมิใต้ (หมู่ 6)
 • ชุมชนบ้านภูมิตะวันตก (หมู่ 6)
 • ชุมชนบ้านห้วย (หมู่ 1)
 • ชุมชนบ้านตาปิ่น (หมู่ 14)
 • ชุมชน บ.ข.ส.(หมู่ 6)

การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากรแก้ไข

การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์จะกระจุกตัวอยู่บริเวณภายในชุมชนเมือง โดยมีที่พักอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองและพื้นที่การเกษตรจะอยู่นอกเขตเทศบาลโดยรอบ ส่วนการประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • การพานิชยกรรม ในรูปของการค้าขายปลีกเกาะกลุ่มอยู่ที่บริเวณสองข้างถนนสายหลัก
 • การอุตสาหกรรม จะกระจายอยู่ตามซอยหลัก ๆและพื้นที่พานิชย์จะเป็นอุตสาหกรรม ประเภทโรงสีข้าว ร้านซ่อมเครื่องยนต์ โรงน้ำแข็ง เป็นต้น

ธนาคารแก้ไข

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แหล่งชอปปิ้งแก้ไข

 • เทสโก โลตัส สาขาขุขันธ์
 • ส่องแสง ซูเปอร์สโตร์
 • ตลาดสดเทศบาล 1
 • ตลาดสดเทศบาล 2
 • ตลาดสดแหลมทอง(เอกชน)
 • ถนนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์(ตลาดโต้รุ่ง)
 • ตลาดถนนคนเดิน(เฉพาะวันพฤหัสบดี)
 • ตลาดนัด (เฉพาะวันที่ 8, 18 และ 28 ของเดือน)

การศึกษาแก้ไข

การศาสนาแก้ไข

 • วัดกลางอัมรินทราวาส
 • วัดไทยเทพนิมิต

การกีฬา/นันทนาการแก้ไข

 • สวนสาธารณะ 2 แห่ง {สวนสาธารณะเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์เจ้าเมืองขุขันธ์ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ)}
 • สระว่ายน้ำ 1 แห่ง
 • สนามเทนนิส 1 แห่ง

การสาธารณสุขแก้ไข

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1 แห่ง
 • สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 131 คน

การคมนาคม / ขนส่งแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดิน

ถนนในเขตเทศบาล

 • ถนนไกรภักดี
 • ถนนคูเมือง 1
 • ถนนคูเมือง 2
 • ถนนคูเมือง 3
 • ถนนเทพนิมิตร
 • ถนนเจริญราษฎ์สมบัติ
 • ถนนหลวงปราบ
 • ถนนภูมิเหนือ 2
 • ถนนขุขันธ์ภักดี
 • ถนนสุขาภิบาล 15
 • ถนนสุขาภิบาล 12
 • ถนนภักดีโยธา
 • ถนนภูมิเหนือ 3
 • ถนนศรีประชา
 • ถนนศรีมงคล
 • ถนนท้าวปัญญา

ซอยในเขตเทศบาล

 • ซอยพระยาขุขันธ์
 • ซอยบ้านห้วย
 • ซอยเทพนิมต 1
 • ซอยเทพนิมิต 2
 • ซอยไชยภักดี
 • ซอยขุขันธิน
 • ซอยบริรักษ์
 • ซอยอนันตภักดี
 • ซอยศรีชาญชัย
 • ซอยปวงตึ๊ก 1
 • ซอยปวงตึ๊ก 2
 • ซอยปวงตึ๊ก 3
 • ซอยปวงตึ๊ก 4
 • ซอยปวงตึ๊ก 5
 • ซอยพิชัยภักดี
 • ซอยวิเศษภักดี
 • ซอยศรีมงคล
 • ซอยอัมรินทราวาส
 • ซอยตากะจะ
 • ซอยภูมิเหนือ 1
 • ซอยภูมิเหนือ 2
 • ซอยศรีเมือง
 • ซอยวิเศษสัจจา
 • ซอยภูมิพัฒนา
 • ซอยหลวงแก้วสุวรรณ
 • ซอยสังขะบุรี
 • ซอยสะเทือนภักดี

สถานีขนส่ง

 • มีสถานีรับส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก 2 แห่ง เป็นของเทศบาล 1 แห่ง เป็นของเอกชน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก้ไข

 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
 • สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
 • กองร้อย อส.อ.ที่ 5 อำเภอขุขันธ์

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข