เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

เทศบาลตำบลในอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เทศบาลอุทุมพรพิสัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ขนาดเล็ก[2] อยู่ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ในจำนวนเทศบาลตำบล 23 แห่งของจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน

เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.0 ตร.กม. (5.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2554)
 • ทั้งหมด5,008 [1] คน
 • ความหนาแน่น334.00 คน/ตร.กม. (865.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตแก้ไข

ครอบคลุมบางส่วนของตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีอาณาเขตในทิศทางต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เดิมมีฐานะเป็น"อบต.กำแพง" ได้เปลี่ยนแปลงและยกฐานะจากเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ให้เป็นเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงสร้างการบริหารและปฏิบัติราชการแก้ไข

 • ฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน (ปัจจุบันคือ ), รองนายกเทศมนตรี 2 คน, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ(ควบคุมฝ่ายบริหาร) ได้แก่ สภาเทศบาล และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 12 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 1 คน
 • การปฏิบัติราชการ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย ประกอบด้วยส่วนการบริหารคือ สำนักงานปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เขตการปกครองแก้ไข

เขตการปกครองภายในพื้นที่เทศบาลแบ่งออกเป็น 9 ชุมชน

เศรษฐกิจแก้ไข

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลแก้ไข

 • ประเภทพาณิชยกรรม : ร้านจำหน่ายของชำ, ร้านค้าเสื้อผ้า, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ปั้มน้ำมัน, ร้านเสริมสวย, ร้านจำหน่ายยานพาหนะ , เทสโก้ โลตัส
 • ประเภทอุตสาหกรรม : โรงซ่อมสร้างเครื่องยนต์, โรงสีข้าว
 • ประเภทบริการธุรกรรมทางการเงิน : ธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐบาลและเอกชน (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย)

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแก้ไข

การขนส่งแก้ไข

 • ทางรถยนต์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี) เส้นทางดังกล่าวนี้เชื่อมระหว่างตัวจังหวัดศรีสะเกษกับเขตเทศบาลตำบลกำแพง(ตัวอำเภออุทุมพรพิสัย) โดยจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ช่วงศรีสะเกษ-สุรินทร์)เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางให้บริการคือรถตู้ปรับอากาศสายศรีสะเกษ-สุรินทร์ และรถบัสสายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย

นอกจากนั้น ยังมีบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศจากต้นทางในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี หยุดรับส่งผู้โดยสารจากอำเภออุทุมพรพิสัย ปลายทางกรุงเทพมหานคร

 • ทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)มีบริการรถไฟธรรมดา รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง

โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆแก้ไข

 • ชุมสายโทรศัพท์และโทรคมนาคม 1 แห่ง (ชุมสายโทรศัพท์และโทรคมนาคมอุทุมพรพิสัย)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง (ไปรษณีย์ไทย อุทุมพรพิสัย)
 • พลังงานไฟฟ้า ได้รับบริการจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออุทุมพรพิสัย
 • การประปาและแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้รับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค อำเภออุทุมพรพิสัย

อ้างอิงแก้ไข

 1. ข้อมูลสรุปเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp
 2. ข้อมูลสรุปเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข