เปิดเมนูหลัก

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย[1] ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นเทศบาลขนาดเล็ก เทศบาลตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพนมทวนเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร เดิมได้รับการจัดตั้งตามลักษณะการปกครองท้องที่ ในเขตตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน และ ได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งเป็น ตำบลหนองสาหร่าย เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 และ ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายชั้น 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพนมทวนและตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน

หน่วยกู้ภัยแก้ไข

มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี 0845723677 ความถี่วิทยุ ช่อง (1) 168.275Mhz ช่อง (2) 168.475Mhz ช่อง (3) 168.775Mhz

เขตความรับผิดชอบแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายแบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่บ้านสระลุมพุก
 2. หมู่บ้านโกรกยาว
 3. หมู่บ้านหนองปริก
 4. หมู่บ้านหนองขุย
 5. หมู่บ้านปลักเขว้า
 6. หมู่บ้านหนองทราย[2]
 7. หมู่บ้านหนองแหน
 8. หมู่บ้านใหม่พัฒนา
 9. หมู่บ้านหนองสาหร่าย

สภาพทางเศรษฐกิจแก้ไข

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่ และการเลี้ยงสัตว์

 • สถานีบริการนำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 4 แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง
 • โรงสีข้าว 4 แห่ง

โรงพยาบาล 1 แห่งแก้ไข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทราย [3]

ศาสนสถานแก้ไข

 1. วัดปลักเขว้า
 2. วัดหนองขุย

สถานศึกษาแก้ไข

 1. โรงเรียน เกียรติวัธนเวคิน2 (วัดปลักเขว้า)[4]
 2. โรงเรียน บ้านสระลุมพุก
 3. โรงเรียน บ้านหนองขุย
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดปลักเขว้า

แม่แบบ:เทศบาลตำบล